Rejestr pierwszych podmiotów skupujących - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rejestr pierwszych podmiotów skupujących

 

„Do zadań KOWR należy m.in. monitorowanie skupu mleka w kraju oraz prowadzenie rejestru pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie, w związku z art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz zgodnie z art. 2a. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 381).

Pierwsze podmioty skupujące mleko krowie deklarują Dyrektorowi OT KOWR (właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego) ilość mleka surowego, którą im dostarczono każdego miesiąca, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczyła, na formularzu Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego, wg następujących parametrów:

  • ilość skupionego surowego mleka krowiego, w tym mleka ekologicznego, w kilogramach o rzeczywistej zawartości tłuszczu (uwaga! do wyrażenia ilości mleka w kilogramach należy zastosować współczynnik 1,030);
  • zawartość tłuszczu w surowym mleku krowim, jako procent masy produktu (uwaga! ponieważ badanie zawartości tłuszczu odbywa się z różną częstotliwością w poszczególnych podmiotach, przy wyliczaniu miesięcznej zawartości tłuszczu jako procencie masy należy przyjąć średnią arytmetyczną);
  • zawartość białka w surowym mleku krowim, jako procent masy produktu (uwaga! ponieważ badanie zawartości białka odbywa się z różną częstotliwością w poszczególnych podmiotach, przy wyliczaniu miesięcznej zawartości białka jako procencie masy należy przyjąć średnią arytmetyczną);
  • ilość ekologicznego surowego mleka krowiego, w kilogramach przy rzeczywistej zawartości tłuszczu (uwaga! do wyrażenia ilości mleka w kilogramach należy zastosować współczynnik 1,030).

Podmiot skupujący informuje, na piśmie, Dyrektora Generalnego KOWR o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Podmiot, który  nie przekazuje Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego, lub informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, zgodnie z ustawą o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych podlega karze pieniężnej w wysokości od 2000 zł do 5000 zł (dotyczy to zarówno nieterminowego przekazywania informacji jak i nie przekazywania informacji w ogóle).

 

  LISTA PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH WPISANYCH  DO REJESTRU PIERWSZYCH PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH MLEKO KROWIE

 

  Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego wersja 4.0 – formularz obowiązujący od dnia 01.02.2021 r.

 

Na Platformie eRolnik: https://bip.kowr.gov.pl/erolnik udostępniona została możliwość składania Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego drogą elektroniczną.

 

Od dnia 1 października 2019 r. podmioty uczestniczące w powyższym mechanizmie zobligowane są do posiadania numeru EP, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2022 poz. 2001). 

 

 

 

 

 

Rejestr pierwszych podmiotów skupujących