Terminy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Terminy

WPIS DO REJESTRU MAKU

 

► Podmiot, który zamierza rozpocząć działalność w zakresie uprawy lub skupu maku składa wniosek o wpis do rejestru maku przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku, z tym że w przypadku prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku – przed planowanym wysiewem maku.

 

AKTUALIZACJA WPISU W REJESTRZE MAKU

 

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru maku producent lub podmiot skupujący mak składa wniosek o zmianę danych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

 

WYKREŚLENIE Z REJESTRU MAKU

 

► Producent lub podmiot skupujący mak, który zakończył prowadzenie działalności w zakresie uprawy lub skupu maku i nie przechowuje maku w pomieszczeniach, informuje o tym na piśmie właściwego dyrektora oddziału KOWR w terminie 30 dni od dnia zakończenia tej działalności.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARTYCH UMÓW

 

► Podmiot skupujący składa informację o zawartych umowach na dostarczanie maku wg stanu na 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego do właściwego dyrektora oddziału KOWR w terminie do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego.

 

UWAGA!

Karze pieniężnej w wysokości 1000 zł podlega producent lub podmiot skupujący wpisany do rejestru maku, który:

  • nie złożył wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru maku lub nie złożył wniosku w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych;
  • nie poinformował o zakończeniu albo zawieszeniu działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub nie przekazał tej informacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia działalności;
  • nie przekazał informacji dotyczących zawartych umów na dostarczanie maku, według stanu na 15 lipca danego roku, lub nie przekazał tej informacji w terminie do końca lipca danego roku (dotyczy jedynie podmiotu skupującego mak).