Najczęściej zadawane pytania - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Najczęściej zadawane pytania

WPIS I AKTUALIZACJA WPISU DO REJESTRU MAKU

 

 1. Czy prowadząc uprawę maku na działkach znajdujących się na terenie dwóch województw konieczne jest złożenie do KOWR dwóch oddzielnych wniosków i wniesienie dwóch opłat skarbowych?

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, organem właściwym do dokonania wpisu i odmowy dokonania wpisu w rejestrze maku, zmiany wpisu w tym rejestrze lub wykreślenia z tego rejestru jest dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać mak, a w przypadku podmiotu niemającego miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności wymagającej uzyskania wpisu do rejestru maku, zwany dalej „właściwym dyrektorem oddziału”.

Jeżeli działalność wymagająca uzyskania wpisu do rejestru maku jest prowadzona na obszarze właściwości więcej niż jednego dyrektora oddziału terenowego KOWR, wniosek składa się do jednego z tych dyrektorów.

W związku z powyższym, producent powinien złożyć jeden wniosek oraz wnieść jedną opłatę skarbową.

 

 1. Czy w przypadku składania przez producenta wpisanego do rejestru maku wniosków w celu aktualizacji danych konieczne jest uiszczenie przez wnioskodawcę za każdym razem opłaty skarbowej?

Opłata skarbowa jest uiszczana za dokonanie na wniosek producenta czynności urzędowych związanych z wpisem do rejestru maku na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz za wydanie decyzji administracyjnej z tytułu wykreślenia z rejestru maku na wniosek producenta.

Składając wniosek w celu aktualizacji wpisu w rejestrze maku, producent maku nie uiszcza opłaty skarbowej.

 

 1. Czy w przypadku składania przez producenta wpisanego do rejestru maku wniosków w celu aktualizacji danych konieczne jest załączanie przez wnioskodawcę za każdym razem faktury potwierdzającej zakup materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz etykiety
  z opakowania materiału siewnego, mając na uwadze art. 47c ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?

Zgodnie z art. 47c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru maku producent maku powinien złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych. W związku z tym, że zgodnie z art. 47e ust. 2 rejestr maku zawiera m.in. dane z art. 47b ust. 5 (tj. kopię faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz kopię etykiety z opakowania materiału siewnego tych roślin), to przy każdym wysiewie nowego materiału siewnego, a tym samym potrzebie aktualizacji danych zawartych w rejestrze maku, producent powinien dołączać kopię faktury potwierdzającej zakup materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz kopię etykiety z materiału siewnego tych roślin.

 

 1. Czy producent, który posiada już zezwolenie na uprawę maku (zezwolenie wydane w tym roku przez Urząd Gminy), może złożyć do KOWR wniosek o wpis do rejestru maku prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR?

Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę maku, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Zezwolenia na uprawę wydane na podstawie powyższych przepisów określają m.in. powierzchnię uprawy maku, a powierzchnia ta powinna być ujęta w uchwale sejmiku województwa w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie pod uprawy maku oraz rejonizacji tych upraw, zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podmiot zamierzający uprawiać mak w 2022 roku może złożyć wniosek o wpis do rejestru maku na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w przypadku, gdy powierzchnia i lokalizacja uprawy maku, zawarta we wniosku o wpis do rejestru maku, są inne od powierzchni i lokalizacji objętych ważnym zezwoleniem na uprawę maku wydanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

FAKTURA ZAKUPU MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KATEGORII KWALIFIKOWANY I ETYKIETA

 

 1. Zgodnie z art. 47b ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, podmiot zamierzający uprawiać mak dołącza kopię faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz kopię etykiety z opakowania materiału siewnego tych roślin. Czy kopia faktury i kopia etykiety muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, czy wystarczy dołączenie do wniosku kserokopii tych dokumentów?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie nakłada obowiązku urzędowego potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktury i kopii etykiety. Producent może do wniosku załączyć kserokopię powyższych dokumentów.  W przypadku załączenia kopii faktury i kopii etykiety należy zachować ich oryginały do okazania w przypadku ewentualnej kontroli.

 

 1. Czy do wniosku o wpis producenta do rejestru maku można załączyć dowód zakupu nasion maku w postaci paragonu, czy taki dokument może być uznany za prawidłowy do uzyskaniu wpisu do rejestru maku?

Art. 47b ust 5. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zakłada, że do wniosku o wpis do rejestru maku podmiot zamierzający uprawiać mak dołącza kopię faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz kopię etykiety z opakowania materiału siewnego tych roślin.

 

 1. Czy do wniosku o wpis producenta do rejestru maku można załączyć fakturę zakupu materiału siewnego wystawioną nie na wnioskodawcę, ale np. na matkę/brata wnioskodawcy albo osobę trzecią?

Zgodnie z art. 47b ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do wniosku o wpis do rejestru maku podmiot zamierzający uprawiać mak dołącza kopię faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz kopię etykiety z opakowania materiału siewnego tych roślin.

Obowiązek dołączenia faktury zakupu materiału siewnego należy rozumieć w ten sposób, że to wnioskodawca powinien taki materiał zakupić, a zatem faktura powinna być wystawiona na niego. Podmiot, na którego została wystawiona faktura jest zobowiązany do przechowywania faktur m.in. na potrzeby kontroli producenta maku prowadzonej, zgodnie z art. 47f ust. 1 powyższej ustawy, przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze maku ze stanem faktycznym.

 

UPRAWA MAKU

 

 1. Czy w przypadku wypełniania wniosku o wpis producenta do rejestru maku należy podać dokładny areał, który zostanie obsiany makiem?

Zgodnie z art. 47b ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wniosek podmiotu zamierzającego uprawiać mak zawiera informacje o planowanej powierzchni uprawy maku, w tym województwie, powiecie, gminie, nazwie oraz numerze obrębu ewidencyjnego oraz numerach działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków określonych na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, gdzie będzie uprawiany mak, w odniesieniu do poszczególnych odmian.

Zgodnie z artykułem 47c ust. 3 ww. ustawy, w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru maku producent maku składa wniosek o aktualizację wpisu producenta do rejestru maku, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 65 pkt. 2 lit. a ww. ustawy „Kto: podaje planowaną powierzchnię uprawy maku, o której mowa w art. 47b ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która różni się więcej niż o 5% od rzeczywistej powierzchni stwierdzonej w wyniku kontroli o której mowa w art. 47f ust. 1 – podlega karze grzywny”.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż sformułowanie „która różni się więcej niż o 5% od rzeczywistej powierzchni stwierdzonej w wyniku kontroli” należy rozumieć jako różnicę na „+” jak i na „-”.

 

 1. Co oznacza zapis w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący maku niskomorfinowego pochodzącego z upraw własnych?

Uprawa maku niskomorfinowego na potrzeby własne dotyczy uprawy, która zostanie wykorzystana we własnym gospodarstwie, czyli nie na sprzedaż. Wówczas istnieje ograniczenie powierzchni uprawy do 1 ha rocznie oraz możliwość uprawy wyłącznie na cele spożywcze zgodnie z art. 45 ust. 2 przywołanej ustawy.

Przetwarzanie we własnym zakresie maku niskomorfinowego pochodzącego z upraw własnych dotyczy uprawy maku w celu przetwarzania plonu z własnych upraw we własnym zakresie na cele lub potrzeby określone w art. 45 ust. 2b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w celu dalszej odprzedaży produktów pochodzących z tego przetwórstwa.