Mak - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

UWAGA PRODUCENCI MAKU


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.) warunkiem uzyskania wpisu do Rejestru Maku jest złożenie Wniosku o wpis producenta do rejestru maku do właściwego dyrektora Oddziału Terenowego KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, który zamierza uprawiać mak wraz z załącznikami:

 • kopią faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
 • kopią etykiety z opakowania materiału siewnego tych roślin;
 • dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu producenta do rejestru maku.


Wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę maku straciły ważność z dniem 31.12.2022 r.

 

UWAGA PRODUCENCI MAKU/ PODMIOTY SKUPUJACE MAK


Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), z dniem 31 grudnia 2022 r. zezwolenia w zakresie skupu maku wydane przez marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę maku wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) straciły ważność.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku jest uzyskanie wpisu do rejestru maku, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować mak.

Wpis do rejestru maku jest jednorazowy, w związku z czym KOWR przypomina, iż w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru maku producent maku lub podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku ma obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze (aktualizację) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

 

Wnioski o wpis do rejestru maku dostępne na Platformie eRolnik

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na Platformie eRolnik: https://erolnik.gov.pl/#/ udostępniona została producentom maku oraz podmiotom skupującym mak możliwość składania drogą elektroniczną:

 • Wniosku o wpis producenta do rejestru maku;
 • Wniosku o wpis podmiotu skupującego do rejestru maku.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod adresem: https://bip.kowr.gov.pl/erolnik

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt: helpdesk@kowr.gov.pl lub tel.: (22) 376 71 00.

 

data publikacji 21 lipca 2022r.

 

UWAGA Producenci  Maku

 

W celu ułatwienia procesu wypełniania wniosku o wpis producenta do rejestru maku, poniżej zamieszczamy WZÓR wniosku o wpis producenta wraz z wyjaśnieniami.

 Formularz wniosku o wpis producenta do rejestru maku. (.pdf)

 

PRODUCENCIE


We Wniosku o wpis producenta do rejestru maku należy wypełnić w punkcie 2. Uprawa maku niskomorfinowego na potrzeby własne oraz przetwarzanie we własnym zakresie, podpunkt Uprawa maku niskomorfinowego będzie prowadzona na potrzeby własne na cele jeżeli:

Prowadzisz uprawę maku i wykorzystujesz we własnym gospodarstwie bezpośrednio plon uzyskany z uprawy maku, jak i produkty powstałe z przetwarzania maku, czyli przetwarzasz je, ale nie na sprzedaż, a na własne potrzeby.

We Wniosku o wpis producenta do rejestru maku należy wypełnić w punkcie 2. Uprawa maku niskomorfinowego na potrzeby własne oraz przetwarzanie we własnym zakresie, podpunkt „Przetwarzanie we własnym zakresie maku niskomorfinowego pochodzącego z upraw własnych będzie prowadzona na cele” jeżeli:

Prowadzisz uprawę maku, przetwarzasz plon z własnych upraw we własnym zakresie, a następnie sprzedajesz produkty uzyskane z przetworzenia.
 

PRODUCENCI ORAZ PODMIOTY SKUPUJĄCE MAK

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizm: Monitorowanie rynku maku.
Podstawowym celem mechanizmu jest wsparcie rozwoju upraw maku, przy jednoczesnym uwzględnieniu celu jakim jest przeciwdziałanie narkomanii. Nowe przepisy ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu maku dzięki m.in.:

 • szybkiej rejestracji,
 • zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia,
 • zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu,
 • umożliwieniu uprawy maku na potrzeby własne – nie więcej niż 1 ha rocznie.

 

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku jest uzyskanie wpisu do rejestru maku, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować mak.

W celu uzyskania wpisu do rejestru maku, podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie uprawy lub skupu maku zobowiązany jest złożyć:

 • Wniosek o wpis producenta do rejestru maku lub
 • Wniosek o wpis podmiotu skupującego do rejestru maku

do właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, który zamierza uprawiać lub skupować mak.                                                   

Wpis do rejestru maku dokonywany jest jednorazowo.

Producent, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie uprawy maku składa wniosek o wpis do rejestru maku przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku oraz jednocześnie przed ich planowanym wysiewem.

Podmiot, który zamierza rozpocząć działalność w zakresie skupu maku składa wniosek o wpis do rejestru maku przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie skupu maku.

Podmiot, który złożył wniosek spełniający wymogi, zostaje wpisany do rejestru maku na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR.

Dodatkowo podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku zobowiązany jest do przekazywania właściwemu dyrektorowi oddziału KOWR, do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego, na piśmie Informacji o zawartych umowach na dostarczanie maku wg stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego.

UWAGA!
Wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę maku, oraz wydane przez marszałka województwa zezwolenia na skup maku, zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), opublikowana w dniu 6 kwietnia 2022 r., wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 7 maja 2022 r.

Data publikacji 6 maja 2022 r.