Terminy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Terminy

WPIS DO REJESTRU KONOPI WŁÓKNISTYCH

 

► Podmiot, który zamierza rozpocząć działalność w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych składa wniosek o wpis do rejestru konopi włóknistych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych, z tym że w przypadku prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych – przed planowanym wysiewem konopi włóknistych.

 

AKTUALIZACJA WPISU W REJESTRZE KONOPI WŁÓKNISTYCH

 

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru konopi włóknistych producent lub podmiot skupujący konopie włókniste składa wniosek o zmianę danych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

 

WYKREŚLENIE Z REJESTRU KONOPI WŁÓKNISTYCH

 

► Producent lub podmiot skupujący konopie włókniste, który zakończył prowadzenie działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych i nie przechowuje konopi włóknistych w pomieszczeniach, informuje o tym na piśmie właściwego dyrektora oddziału KOWR w terminie 30 dni od dnia zakończenia tej działalności.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARTYCH UMÓW

 

► Podmiot skupujący składa informację o zawartych umowach na dostarczanie konopi włóknistych wg stanu na 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego do właściwego dyrektora oddziału KOWR w terminie do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego.

 

UWAGA!

Karze pieniężnej w wysokości 1000 zł podlega producent lub podmiot skupujący wpisany do rejestru konopi włóknistych, który:

  • nie złożył wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru konopi włóknistych lub nie złożył wniosku w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych;
  • nie poinformował o zakończeniu albo zawieszeniu działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych lub nie przekazał tej informacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia działalności;
  • nie przekazał informacji dotyczących zawartych umów na dostarczanie konopi włóknistych, według stanu na 15 lipca danego roku, lub nie przekazał tej informacji w terminie do końca lipca danego roku (dotyczy jedynie podmiotu skupującego konopie włókniste).