Opłata skarbowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonanie na wniosek producenta lub podmiotu skupującego konopie włókniste czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru konopi włóknistych, podlega opłacie skarbowej w następującej wysokości:

  • dokonanie na wniosek producenta czynności urzędowych związanych z wpisem do rejestru konopi włóknistych - 30 zł,
  • dokonanie na wniosek podmiotu skupującego czynności urzędowych związanych z wpisem do rejestru konopi włóknistych - 125 zł,
  • wykreślenie na wniosek producenta lub podmiotu skupującego z rejestru konopi włóknistych -  10 zł,
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść w kasie urzędu miasta lub na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się właściwy oddział terenowy KOWR, z dopiskiem określającym czynność urzędową np. „Opłata skarbowa: dokonanie wpisu producenta/podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.
Stosownie do § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Poniżej wykaz Urzędów Miast, w których należy uiścić stosowną opłatę skarbową (w podziale na oddziały terenowe KOWR):
 WYKAZ URZĘDÓW MIAST

 

UWAGA!
Dopiero po wniesieniu należnej opłaty skarbowej KOWR rozpatrzy sprawę. Jeżeli opłata skarbowa nie została uiszczona, właściwy dyrektor oddziału KOWR wezwie producenta/podmiot skupujący konopie włókniste do jej uiszczenia i  wyznaczy termin na zapłatę. Termin nie może być krótszy niż siedem dni i dłuższy niż czternaście dni.

Jeżeli wnioskodawca nie zapłaci należnej opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie, wniosek zostanie zwrócony (w formie postanowienia) albo KOWR zaniecha rozpatrywania sprawy.

Na postanowienie w sprawie zwrotu podania przysługuje wnioskodawcy zażalenie. Po rozpatrzeniu zażalenia właściwy dyrektor oddziału KOWR może wyznaczyć dodatkowy termin na zapłatę opłaty skarbowej.