Drób - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Drób

Deklaracja strat (…) dotyczy producentów drobiu, którzy w okresie występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków od grudnia 2019 roku do czerwca 2021 roku prowadzili gospodarstwa:

  • w zakresie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt1 lit. h lub lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421),
  • które znajdowały się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wyznaczonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, oraz
  • ponieśli z tego tytułu straty, z zastrzeżeniem, że nie ubiegają się albo nie przyznano im wsparcia z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu UE oraz w stosunku do których powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nie wydał nakazu, w drodze decyzji, zabicia lub uboju drobiu oraz nie zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu.

 

Deklarację strat (…) wraz z załącznikami można złożyć w terminie do 11 października 2021 roku w Oddziałach Terenowych KOWR, właściwych ze względu na adres lokalizacji stada, którego dotyczy Deklaracja:

  • bezpośrednio,
  • listownie,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan (format PDF) na adresy e-mail poszczególnych OT KOWR, dostępne na stronie KOWR www.kowr.gov.pl/kontakt/adresy-e-mail.

Dodatkowe informacje w zakresie Deklaracji strat (…) można uzyskać
w OT KOWR, dane kontaktowe dostępne są pod adresem www.kowr.gov.pl/kontakt oraz w Centrali KOWR pod adresem e-mail: sekretariat_dir@kowr.gov.pl, tel. 22 376 71 09.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

Zgłoszona wątpliwość: Gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko ptasiej grypy, producentowi przyznano odszkodowanie za zabity drób. Po zabiciu drobiu nastąpił przestój w produkcji. Czy w takiej sytuacji producent może wypełnić deklarację w zakresie straty „Przestoje w produkcji (zakaz zasiedlania kurnika)”?

Odpowiedź: Tak.

 

Zgłoszona wątpliwość: Czy deklaracja może być złożona przez producenta drobiu, który poniósł straty z tytułu wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków ale jego gospodarstwo nie znalazło się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym?

Odpowiedź: Nie. Deklaracja dotyczy producentów drobiu, których gospodarstwa znajdowały się na obszarach zapowietrzonych lub zagrożonych wyznaczonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Zgłoszona wątpliwość: Producent posiada w jednej lokalizacji kilka kurników, dla których prowadzi wspólne rozliczenia księgowe (dokumenty, faktury dotyczą wszystkich kurników łącznie). Ile deklaracji należy w takiej sytuacji wypełnić?

Odpowiedź: Dla każdego kurnika należy wypełnić oddzielną deklarację i do każdej z nich dołączyć kopie posiadanych dokumentów potwierdzających poniesione straty (np. kopie tej samej faktury).

 

Zgłoszona wątpliwość: Czy data zniesienia ograniczeń to data publikacji rozporządzenia właściwego terytorialnie wojewody znoszącego ograniczenia z tytułu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków czy data decyzji powiatowego lekarza weterynarii zezwalającej na dalsze prowadzenie działalności?

Odpowiedź: Właściwą datą jest data publikacji rozporządzenia w tej sprawie.

 

Zgłoszona wątpliwość: Czy można wypełnić deklarację w zakresie strat poniesionych w stadach hodowlanych i reprodukcyjnych, w sytuacji gdy dane stado nie uzyskało jeszcze wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru mieszańców?

Odpowiedź: Nie. Stado otrzymuje status stada hodowlanego bądź reprodukcyjnego w momencie wpisu do księgi hodowlanej/rejestru mieszańców.

 

Zgłoszona wątpliwość: Czy deklaracja strat dotyczy zakładów wylęgu drobiu?

Odpowiedź: Nie – deklaracja nie dotyczy zakładów wylęgu drobiu, ponieważ nie mogą być one objęte nadzwyczajnymi środkami wsparcia. Pisklęta – będące produktem zakładów wylęgu drobiu, nie spełniają definicji „drób żywy” (ich masa nie przekracza 185 gramów) zawartej w części VIII Załącznika II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (...), w związku z tym nie mogą być objęte nadzwyczajnymi środkami wsparcia określonymi w art. 220 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.

 

Zgłoszona wątpliwość: Producent posiada w jednej lokalizacji kilka kurników, na początku zasiedla pisklakami dwa a następnie po odchowaniu przenosi do kolejnych dwóch kurników na dalszy etap produkcji. Czy w takiej sytuacji należy złożyć dwie czy cztery deklaracje?

Odpowiedź: Należałoby złożyć dwie deklaracje. Przeniesienie kur pomiędzy kurnikami wynika w tym przypadku z cyklu produkcyjnego.

 

Zgłoszona wątpliwość: W przypadku posiadania kilku kurników w danej lokalizacji, jeśli wstawimy w tym samym terminie ten sam gatunek drobiu, o tym samym kierunku i metodzie chowu – czy powinno się traktować stado jako jedno dla wszystkich kurników, czy każdy kurnik jest oddzielnym stadem?

Odpowiedź: Każdy kurnik jest oddzielnym stadem.

 

Zgłoszona wątpliwość: W przypadku zasiedlenia jednego kurnika, gdy ptaki pochodzą z różnych wylęgarni lub jest różnica w dniach wstawienia (obsada dużego kurnika trwa 2-3 dni) – czy całość drobiu w kurniku traktowana jest jako jedno stado?

Odpowiedź: Zgodnie z definicją jest to jedno stado.

 

Zgłoszona wątpliwość: Jakie wartości wpisujemy w zestawieniu danych tabelarycznych, w kolumnach „Data sprzedaży w celu uboju/uboju lub zabicia stada, Liczba ptaków sprzedanych w celu uboju/poddanych ubojowi lub zabitych (w szt.), Masa dostarczonego żywca (w kg)” w przypadku przestoju występującego w sytuacji, gdy w dniu wprowadzenia ograniczeń weterynaryjnych kurnik był niezasiedlony ptakami?

Odpowiedź: W przypadku, gdy w dniu wprowadzenia ograniczenia kurnik był nieobsadzony, producent podaje dane z ostatniego cyklu produkcyjnego.

 

Zgłoszona wątpliwość: Kopia certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie produkcji zgodnie ze wskazaną metodą chowu (nie dotyczy chowu konwencjonalnego) – jaki powinien to być dokument?

Odpowiedź: W zależności od metody chowu producent powinien załączyć odpowiedni dokument potwierdzający, że może prowadzić produkcję taką metodą chowu, np. w przypadku prowadzenia produkcji ekologicznej wykaz jednostek certyfikujących dostępny jest na stronie MRiRW pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace. W takim przypadku producent powinien dołączyć certyfikat wystawiony przez jednostkę wymienioną w przedmiotowym wykazie.

 

Zgłoszona wątpliwość: Co uznaje się za chów konwencjonalny?

Odpowiedź: Konwencjonalny chów to taki, który nie wymaga certyfikatu lub innego dokumentu do prowadzenia chowu drobiu tą metodą.

 

Zgłoszona wątpliwość: Czy okres wyłączenia z produkcji jest liczony tylko do dnia zniesienia ograniczeń, czy do dnia ponownego zasiedlenia? Wątpliwość pojawiła się przypadkach, gdy zniesiono ograniczenia, natomiast nadal nie można było zasiedlać kurników, np. z uwagi na brak surowca z wylęgarni.

Odpowiedź: Okres wyłączenia z produkcji należy liczyć do dnia zniesienia ograniczeń.

 

Dokumenty do pobrania: