Opłata skarbowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Opłata skarbowa

Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w wysokości:

1) dokonanie wpisu do rejestru podmiotu wykonującego działalność, w zakresie:

    - wyrobu alkoholu etylowego – 11 610 zł,

    - wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu - 1 005 zł,

    - oczyszczania alkoholu etylowego – 11 610 zł,

    - skażania alkoholu etylowego – 11 610 zł,

    - odwadniania alkoholu etylowego – 11 610 zł.

Jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności wówczas opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich.

2) zmiana wpisu w rejestrze jeżeli:

    - dotyczy rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej - 50% stawek określonych od wpisu,

    - treścią zmiany wpisu jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawek określonych od wpisu.

W przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii, przedsiębiorca powinien dołączyć do ww. dokumentu potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 k.p.a. podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem określającym czynność urzędową np. „opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego”.   

Stosownie do § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.