Raporty roczne ANR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Raporty roczne ANR

         Raporty, stanowiące sprawozdanie Agencji Nieruchomości Rolnych z gospodarowania na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku poprzedzającym, były sporządzane corocznie dla ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Stanowiły podstawę do przedkładanego  Sejmowi przez tego ministra raportu rocznego z działalności Agencji. Obowiązek ten wynikał z art. 9 ust. 16 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (uchylony przez art. 8 ustawy z 10 lutego  2018 – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa).
       Publikowane tutaj raporty obejmują okres  1992 – 2016, czyli cały okres funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych. Informacje o gospodarowaniu na Zasobie Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, począwszy od 2017 r. podlegają publikacji na portalu Krajowego Ośrodka pod adresem:  http://www.kowr.gov.pl/analiza/sprawozdania.
Sprawozdanie z działalności KOWR w 2017 r. zawiera, w części 2 – 4 informacje o gospodarowaniu na Zasobie, uzupełnione zestawem 24 tabel i wykresów zamieszczonych w aneksie nr 2 do Sprawozdania.