Mikroinstalacje - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Mikroinstalacje

 Definicje

 

Mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Mikroinstalacja biogazu rolniczego - instalacja odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności biogazu rolniczego do 200 tys. m3, przyłączona do sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego gazowego.

 

Podstawa prawna

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.) wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórca biogazu rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego, będący osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów, o których mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, mogą sprzedać:

  1. energię elektryczną lub ciepło wytworzone z biogazu rolniczego w mikroinstalacji,
  2. biogaz rolniczy wytworzony w mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 2 ww. ustawy wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej, ciepła lub biogazu rolniczego w mikroinstalacjach, o których mowa powyżej, stanowi działalność wytwórczą w rolnictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) i nie podlega wpisowi do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR.

 

Sprawozdawczość

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy wytwórca, o którym mowa w art. 19 ust. 1, lub wytwórca będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wykonujący działalność, o której mowa w art. 19 ust. 1, nie później niż na 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji lub mikroinstalacji biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej pisemnie informują operatora systemu dystrybucyjnego:

  1. elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o planowanym terminie jej przyłączenia, planowanej lokalizacji oraz rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji;
  2. gazowego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja biogazu rolniczego, o planowanym terminie jej przyłączenia, planowanej lokalizacji oraz maksymalnej rocznej wydajności tej mikroinstalacji.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy wytwórca, o którym mowa w ust. 1, którego mikroinstalacja jest przyłączona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest zobowiązany informować tego operatora o:

  1. zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji – w terminie 14 dni od dnia zmiany;
  2. zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej;
  3. terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji – w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ww. ustawy wytwórca, o którym mowa w ust. 1, którego mikroinstalacja biogazu rolniczego jest przyłączona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego gazowego jest zobowiązany informować tego operatora o:

  1. zmianie maksymalnej rocznej wydajności mikroinstalacji biogazu rolniczego w terminie 14 dni od dnia zmiany,
  2. zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania biogazu rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego – w terminie 45 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania biogazu rolniczego.

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ww. ustawy przepisów art. 20-22 nie stosuje się do prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego.

 

 Kary pieniężne

 

W przypadku, gdy wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji lub wytwórca biogazu rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego złożył jedną z informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 lub 2 po upływie ustawowego terminu lub podał w niej nieprawdziwe dane, wówczas Dyrektor Generalny KOWR, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza karę pieniężną w wysokości 1 000 zł.

W przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy o odnawialnych źródłach energii, utrudnia przeprowadzenie kontroli - podlega karze pieniżnej w wysokości 10 000 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Dyrektor Generalny KOWR może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zakres naruszeń jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Dyrektor Generalny KOWR powziął o tym wiadomość.

Zbiorcze raporty kwartalne dotyczące wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórców biogazu rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego znajdują się na stronie internetowej KOWR – www.bip.kowr.gov.pl w dziale Informacje Publiczne - Odnawialne Źródła Energii – Biogaz rolniczy.