Pomoc Żywnościowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pomoc Żywnościowa

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanowiło Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Fundusz ma na celu ograniczenie skali ubóstwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc osobom najbardziej potrzebującym i jest realizowany w formie krajowych programów operacyjnych.

Programy operacyjne państw członkowskich są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (85%) i ze środków krajowych (15%).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach ww. funduszu obejmuje zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące. Działania te prowadzone są przez organizacje partnerskie i mają na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

Zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w realizacji programu operacyjnego określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930, ze zm.) – więcej informacji w zakładce Zadania KOWR

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez KOWR danych osobowych osób korzystających z pomocy w ramach POPŻ 2014-2020

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO” - więcej informacji

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na Podprogram 2021 Plus są dostępne na stronie MRiPS - więcej informacji

 

 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

 

Uprzejmie informuję, że na Platformie zakupowej eb2b zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus pod adresem Postępowanie nr 462/2022

 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021

 

Aplikacja Pomoc Żywnościowa

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił Aplikację Pomoc Żywnościowa wspomagającą wypełnianie i weryfikację harmonogramów dostaw w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Logowanie do Aplikacji Pomoc Żywnościowa

Aplikacja Pomoc Żywnościowa

Aplikację Pomoc Żywnościowa należy obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi:

Instrukcja obsługi Aplikacji Pomoc Żywnościowa

Czytaj więcej...

 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020
  •  Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych


Opis Operacji I w Podprogramie 2020 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych.pdf

 

  • Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

 

- Informacje dla organizacji partnerskich

W Podprogramie 2020 Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) wyłonione przez MRiPS w konkursie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019-i-2020 będą realizować projekty dotyczące dystrybucji pomocy żywnościowej wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działań towarzyszących mających na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej. Zasady realizacji ww. działań przez OPO określono w Wytycznych Instytucji Zarządzającej obowiązujących w Podprogramie 2020 dostępnych na stronie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019
  • Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

- PDF Opis Operacji I w Podprogramie 2019 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

 
  • Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

 

- Wzory dokumentów i formularzy więcej ...

- Informacje dla organizacji partnerskich

W Podprogramie 2019 Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) wyłonione przez MRPiPS w konkursie https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019-i-2020 będą realizować projekty dotyczące dystrybucji pomocy żywnościowej wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działań towarzyszących mających na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej. Zasady realizacji ww. działań przez OPO określono w Wytycznych Instytucji Zarządzającej obowiązujących w Podprogramie 2019 dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

 

 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018
  • Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

PDF Opis Operacji I w Podprogramie 2018 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych.pdf

 

  • Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

 

- Wzory dokumentów i formularzy więcej ...

- Informacje dla organizacji partnerskich

W Podprogramie 2018 Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) wyłonione przez MRPiPS w konkursie https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2017-i-2018  będą realizować projekty dotyczące dystrybucji pomocy żywnościowej wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działań towarzyszących mających na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej. Zasady realizacji ww. działań przez OPO określono w Wytycznych Instytucji Zarządzającej obowiązujących w Podprogramie 2018 dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/popz-podprogram-2018

Realizacja POPŻ 2014-2020 w roku kalendarzowym 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) to krajowy program operacyjny mający na celu ograniczenie skali ubóstwa poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Jest realizowany w dwóch kluczowych obszarach:
1) zakup żywności w procedurze zamówień publicznych i dostarczenie jej do magazynów organizacji partnerskich przez wykonawców wybranych w drodze przetargu,
2) dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących i działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne i wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

                                    

Czytaj więcej

 

Podsumowanie realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018

W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące otrzymują nieodpłatnie paczki z żywnością, pełnowartościowe posiłki, a także mogą brać udział w działaniach towarzyszących, których celem jest włączenie ich do społeczności lokalnych i poprawa sytuacji życiowej.W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące otrzymują nieodpłatnie paczki z żywnością, pełnowartościowe posiłki, a także mogą brać udział w działaniach towarzyszących, których celem jest włączenie ich do społeczności lokalnych i poprawa sytuacji życiowej.

Dystrybucja żywności w Podprogramie 2018 rozpoczęła się w miesiącu dostarczenia artykułów spożywczych, tj. w październiku i trwała do końca czerwca bieżącego roku.

W realizację Podprogramu zaangażowane były 4 organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO): Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) oraz Polski Czerwony Krzyż (PCK), które prowadziły dystrybucję artykułów żywnościowych oraz działania towarzyszące za pośrednictwem organizacji partnerskich regionalnych (OPR) oraz organizacji partnerskich lokalnych (OPL).

                                 Czytaj więcej