Obowiązek umów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Obowiązek umów

 

Od października 2015 roku istnieje obowiązek zawierania umów na dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy. Natomiast od 11 lutego 2017 r. obowiązują przepisy nakładające kary pieniężne dla nabywców produktów rolnych, w przypadku nabycia ich bez umowy lub w sytuacji, gdy umowa jest wadliwa. Obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych dotyczy sektorów: cukru (wyłącznie w zakresie buraków cukrowych), mleka, ( wyłącznie w zakresie mleka surowego), a także rynku zbóż, chmielu, lnu i konopi, owoców i warzyw, tytoniu, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych w celu realizacji zadań dotyczących monitorowania przestrzegania obowiązku zawierania umów na dostarczenie produktów rolnych
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji zadań dotyczących monitorowania przestrzegania obowiązku zawierania umów na dostarczenie produktów rolnych Krajowy Ośrodek Wsparcia rolnictwa informuje, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, dalej jako „KOWR” lub „administrator”.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako administrator przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z realizacją zadań KOWR określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) dotyczących monitorowania przestrzegania obowiązku zawierania umów na dostarczenie produktów rolnych, w tym wymierzania kar pieniężnych i ich egzekucji, a także w celu realizacji obowiązku ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.), co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR.

4. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

5. Kategorie danych
Jako administrator przetwarzamy Pani/Pana dane w zakresie kategorii danych identyfikacyjnych jako nabywcy/producenta produktów rolnych lub osób upoważnionych do ich reprezentowania i danych adresowych tzn. w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 3 powyżej.

6. Źródło danych
Pani/Pana dane jako nabywcy/producenta produktów rolnych KOWR pozyskał z rejestrów powszechnie dostępnych lub z treści zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia przepisów dotyczących obowiązku zawierania umów na dostarczenie produktów rolnych.

7. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp podmioty przetwarzające w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące na rzecz KOWR usługi informatyczne, usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

8. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. W celu skorzystania z ww. praw można skontaktować sią z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazanym w pkt. 2 lub pisemnie na adres administratora wskazany w pkt. 1. Wszystkim osobom, których dane osobowe KOWR przetwarza w celach określonych w pkt. 3 przysługuje prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celach o których mowa w pkt. 3 KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Panu danych osobowych pozyskanych w celach o których mowa w pkt. 3 do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.