Wytwórcy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wytwórcy

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2022 r. poz. 403) działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru wytwórców.

Za prowadzenie rejestru wytwórców jest odpowiedzialny Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kto może starać się o wpis do rejestru wytwórców?

Ustawa stanowi, że wytwórcą jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw.

O wpis do rejestru wytwórców może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza,
 2. dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw, może wykonywać wytwórca, który nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku wytwórcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do reprezentowania nie były karane za te przestępstwa.

Składanie wniosku o wpis do rejestru wytwórców

Przedsiębiorca powinien złożyć w Centrali KOWR Wniosek o wpis do rejestru wytwórców na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie wytwórcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem.
 2. Oświadczenie o niekaralności wytwórcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem.

W przypadku przedsiębiorcy będącego:

 • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, oświadczenie o niekaralności wytwórcy składa właściciel firmy,
 • osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o niekaralności wytwórcy składają odpowiednio wszyscy członkowie zarządu albo osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Przedmiotowe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

       3. Dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru wytwórców, podlega opłacie skarbowej w następującej wysokości:

Czynność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej

Stawka opłaty skarbowej

Dokonanie wpisu do rejestru wytwórców

616 zł

Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej

308 zł

Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru wytwórców

10 zł

 

Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo-Księgowy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, albo na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem określającym czynność urzędową, np. “Opłata skarbowa: Wpis do rejestru wytwórców biokomponentów”.

W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej przedsiębiorca powinien dołączyć do wniosku wytwórcy oryginał dowodu wpłaty. W innych przypadkach (forma bezgotówkowa np. przelew) przedsiębiorca dołącza oświadczenie sporządzone i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela banku realizującego zlecenie lub wydruk potwierdzenia przelewu.

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przedsiębiorca lub wytwórca jest zobowiązany dołączyć do ww. dokumentu potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy:

 1. złożyć bezpośrednio w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, lub
 2. przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ww. adres, lub
 3. przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej: /KOWR/SkrytkaESP, lub
 4. przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl,

wniosek oraz wymagane dokumenty przekazane w formie elektronicznej za pośrednictwem skrytki podawczej: /KOWR/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub Profilem Zaufanym).

Wpis do rejestru wytwórców

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dokona wpisu do rejestru wytwórców w terminie 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z oświadczeniem wytwórcy oraz oświadczeniem o niekaralności wytwórcy.

Po dokonaniu wpisu w rejestrze wytwórców, Dyrektor Generalny KOWR wyda zaświadczenie potwierdzające dokonanie ww. czynności.

Sprawozdawczość po uzyskaniu wpisu do rejestru

Wytwórcy są zobowiązani do przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR:

 1. Sprawozdań kwartalnych wytwórcy sporządzonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem (załącznik nr 5 dotyczy sprawozdań składanych za okres od I kw. 2020 r.) lub załącznik nr 6 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem (załącznik nr 6 dotyczy sprawozdań składanych za okres do IV kw. 2019 r.) – w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału;
 2. Oświadczeń kwartalnych wytwórcy sporządzonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem – w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału; Począwszy od pierwszego kwartału 2020 r. wytwórca, który w danym kwartale nie wytworzył biokomponentów, nie rozporządził biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, a także nie przeznaczył ich do wytworzenia przez siebie paliw, zamiast sprawozdania kwartalnego wytwórcy jest zobowiązany do przekazania oświadczenia o niewykonywaniu tych czynności.
 3. Informacji o biokomponentach, które zostały wytworzone przez wytwórcę, a następnie rozporządzone poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej sporządzonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zasad składania informacji o biokomponentach, którymi rozporządzono poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej – w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło rozporządzenie biokomponentem.

Ponadto, wytwórcy jak i inne podmioty biorące udział w obrocie biokomponentami są zobowiązani do przekazywania nabywcom tych biokomponentów Informacji o biokomponentach, którymi rozporządzono poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad składania informacji o biokomponentach, którymi rozporządzono poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej – w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło rozporządzenie biokomponentem.

Informacje dodatkowe

Biokomponenty mogą być zaliczone na poczet realizacji NCW, wyłącznie wtedy, gdy:

 1. spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ;
 2. nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego w art. 3 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, zwanej dalej "dyrektywą 2009/28/WE".

Dokumentem potwierdzającym, że określona ilość biokomponentów spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, jest poświadczenie, tj. dokument przewidziany przez uznany system certyfikacji lub umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Zobacz: