Pytania dotyczące rynku wina - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pytania dotyczące rynku wina

Jakie deklaracje składają uczestnicy rynku wina i w jakim terminie?
 
Producenci albo przedsiębiorcy niebędący producentami, wpisani do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR

 

 

Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do KOWR

Ostateczny termin przekazania do KOWR

Deklaracja o ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tj. kiedy produkcja wina lub moszczu winogronowego przekracza 25 hl rocznie

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym

30 października każdego roku

Deklaracja o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym

15 stycznia każdego roku

 

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o organizacji rynku wina

 

Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do KOWR

Ostateczny termin przekazania do KOWR

Deklaracja o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tj. kiedy produkcja wina lub moszczu winogronowego przekracza 25 hl rocznie

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o szacowanej ilości win, winogron lub moszczów winogronowych, które będą dostarczone do przedsiębiorcy oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym

30 października każdego roku

Deklaracja o zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron, w danym roku gospodarczym

15 stycznia każdego roku

Deklaracja o zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym

15 stycznia każdego roku

Deklaracja o produkcji win lub moszczów winogronowych z własnych lub zakupionych produktów w danym mroku gospodarczym

15 stycznia każdego roku

 

Osoby, która dostarczają winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy o organizacji rynku wina, wpisanemu do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR

 

Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do KOWR

Ostateczny termin przekazania do KOWR

Deklaracja o ilości winogron lub moszczu winogronowego, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym

15 stycznia każdego roku

Deklaracja o zbiorach winogron w danym roku gospodarczym

15 stycznia każdego roku

 

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do KOWR

Ostateczny termin przekazania do KOWR

Deklaracja o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca

do 31 sierpnia każdego roku

 

Potocznie można mówić: deklaracja zbiorów, deklaracja produkcji, deklaracja zapasów.

Uwaga: ,,Wzory formularzy, o których mowa w tabelach określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji  w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzenia do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. u. z 2017 r. poz.1968)."

 


W jakim celu należy złożyć deklarację zapasów wina na dzień 31.07.?

Obowiązek złożenia deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych  na dzień 31 lipca każdego roku wynika z wymogu określonego przepisem art. 35 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r., poz. 1891).
Zagregowane dane przekazywane są do MRiRW i GUS, a następnie do Komisji Europejskiej i EUROSTATU.


Kogo dotyczy obowiązek składania deklaracji zapasów win?

,,Deklarację zapasów win lub moszczów winogronowych składają:

  1. producenci i przedsiębiorcy wpisani do ewidencji,
  2. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, ust. 1 ustawy,
  3. przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wydane przez marszałka województwa. Obowiązek złożenia deklaracji jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli przedsiębiorca nie handluje winem, ale posiada zezwolenie na obrót hurtowy, to powinien taką deklarację złożyć ze stanami „zerowymi” lub krótką informację, że nie prowadzi takiej działalności."

Gdzie należy złożyć deklarację zapasów wina?

Deklarację zapasów należy złożyć osobiście lub wysłać do Centrali KOWR , na adres ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.


W jakim terminie należy złożyć deklarację?

Deklarację zapasów wina należy złożyć do 31 sierpnia (każdego roku).


 

Jakie rodzaje win należy uwzględnić w deklaracji zapasów?

Deklaracja zapasów dotyczy wyłącznie win wyrobionych z winogron oraz moszczów winogronowych (objętych kodem CN ex 2204), co oznacza, że nie dotyczy ona zapasów win owocowych, wermutów, nalewek na winie owocowym czy napojów winnych owocowych.

 


W jakich jednostkach należy podać stany magazynu?

Stany win należy podać w hektolitrach (1 hl = 100 litrów).


Co oznaczają skróty ChNP i ChOG?

Skróty ChNP i ChOG, odnoszą się do systemów jakości win określonych w przepisach Unii Europejskiej i oznaczają odpowiednio: Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Informacja, czy wino posiada ChNP, ChOG powinna znajdować się w dokumentacji transportowej dostarczanej przez dostawcę (przedsiębiorców dokonujących przywozu z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej).

Informacja, czy wino posiada „chronioną nazwę pochodzenia” lub „chronione oznaczenie geograficzne” jest umieszczana na etykiecie takich win, gdyż zgodnie z art. 119 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1308/2013 jest to informacja obowiązkowa.