PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2014

- Opis Operacji I w Podprogramie 2014 - zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015

 

● Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

- PDF Opis Operacji I w Podprogramie 2015 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

 

● Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

- Informacje dla organizacji partnerskich

Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, które zostały wybrane w drodze konkursu organizowanego przez MRPiPS realizują projekty polegające na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących - więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016

 

Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

- PDF Opis Operacji I w Podprogramie 2016 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

 

● Operacja II - dytrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

- Informacje dla organizacji partnerskich

Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, które zostały wybrane w drodze konkursu organizowanego przez MRPiPS realizują projekty polegające na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących - więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017

 

● Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

- PDF Opis Operacji I w Podprogramie 2017 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

 

● Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

 

- Wzory dokumentów i formularzy więcej ...

 

- Informacje dla organizacji partnerskich

Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, które zostały wybrane w drodze konkursu organizowanego przez MRPiPS realizują projekty polegające na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących - więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

 

Spotkania wojewódzkie o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

 

W ramach realizacji działań informacyjno-promocyjnych w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w listopadzie br. zorganizował cykl 16 spotkań wojewódzkich obejmujących briefingi prasowe i seminaria. Celem spotkań było podsumowanie realizacji Podprogramu 2017, planowana realizacja Podprogramu 2018 oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji jednostkom realizującym POPŻ w temacie m.in. doświadczeń i dobrych praktyk w POPŻ oraz działań w przyszłych Podprogramach.

                                       Czytaj więcej

 

Realizacja POPŻ 2014-2020 w roku kalendarzowym 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) to krajowy program operacyjny mający na celu ograniczenie skali ubóstwa poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Jest realizowany w dwóch kluczowych obszarach:
1) zakup żywności w procedurze zamówień publicznych i dostarczenie jej do magazynów organizacji partnerskich przez wykonawców wybranych w drodze przetargu,
2) dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących i działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne i wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

                                    

Czytaj więcej

 

Podsumowanie Podprogramu 2017 POPŻ

10 października 2018 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbył się briefing prasowy i konferencja podsumowujące Podprogram 2017 i otwierające Podprogram 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pełni ważną i aktywną rolę.

Czytaj więcej

 

 

 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018

 

● Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

- PDF Opis Operacji I w Podprogramie 2018 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych.pdf

 

● Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

- Informacje dla organizacji partnerskich

Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, które zostały wybrane w drodze konkursu organizowanego przez MRPiPS realizują projekty polegające na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących - więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

 

Podsumowanie realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018

W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące otrzymują nieodpłatnie paczki z żywnością, pełnowartościowe posiłki, a także mogą brać udział w działaniach towarzyszących, których celem jest włączenie ich do społeczności lokalnych i poprawa sytuacji życiowej.W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące otrzymują nieodpłatnie paczki z żywnością, pełnowartościowe posiłki, a także mogą brać udział w działaniach towarzyszących, których celem jest włączenie ich do społeczności lokalnych i poprawa sytuacji życiowej.

Dystrybucja żywności w Podprogramie 2018 rozpoczęła się w miesiącu dostarczenia artykułów spożywczych, tj. w październiku i trwała do końca czerwca bieżącego roku.

W realizację Podprogramu zaangażowane były 4 organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO): Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) oraz Polski Czerwony Krzyż (PCK), które prowadziły dystrybucję artykułów żywnościowych oraz działania towarzyszące za pośrednictwem organizacji partnerskich regionalnych (OPR) oraz organizacji partnerskich lokalnych (OPL).

                                 Czytaj więcej

 

 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019

 

● Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

 PDF Opis Operacji I w Podprogramie 2019 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych.pdf

● Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

- Informacje dla organizacji partnerskich

W Podprogramie 2019 Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) wyłonione przez MRPiPS w konkursie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019-i-2020 będą realizować projekty dotyczące dystrybucji pomocy żywnościowej wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działań towarzyszących mających na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej. Zasady realizacji ww. działań przez OPO określono w Wytycznych Instytucji Zarządzającej obowiązujących w Podprogramie 2019 dostępnych na stronie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

Podsumowanie Podprogramu 2019

W ramach realizacji Podprogramu 2019 OPO przeprowadziły dystrybucję pomocy żywnościowej za pośrednictwem 107 magazynów organizacji partnerskich regionalnych (OPR) oraz ponad 2,5 tys. organizacji partnerskich lokalnych (OPL). Odbiorcom końcowym przekazano ogółem 71,7 tys. ton artykułów spożywczych w postaci paczek żywnościowych i posiłków. Do magazynów organizacji partnerskich dostarczono 19 rodzajów artykułów spożywczych. Łącznie rozdysponowano 6,2 mln paczek oraz 2,4 mln posiłków, a pomoc żywnościową otrzymało ogółem 1,35 mln osób. W zakresie środków towarzyszących odbiorcom pomocy żywnościowej była oferowana możliwość uczestniczeniaw działaniach mających na celu ich włączenie społeczne. OPO przeprowadziły łącznie ponad 9,4 tys. działań w ramach środków towarzyszących, obejmując nimi ponad 137,2 tys. odbiorców końcowych.

Jednocześnie w ramach realizacji Podprogramu 2019, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i wolontariuszom organizacji partnerskich przy realizacji dostaw i wydawania żywności w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, KOWR zakupił środki ochrony osobistej dla pracowników/wolontariuszy organizacji partnerskich (maseczki ochronne, płyn dezynfekujący do rąk i powierzchni oraz rękawiczki ochronne).

 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020

 

● Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

Opis Operacji I w Podprogramie 2020 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych.pdf

 

● Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

- Informacje dla organizacji partnerskich

W Podprogramie 2020 Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) wyłonione przez MRiPS w konkursie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019-i-2020 będą realizować projekty dotyczące dystrybucji pomocy żywnościowej wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działań towarzyszących mających na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej. Zasady realizacji ww. działań przez OPO określono w Wytycznych Instytucji Zarządzającej obowiązujących w Podprogramie 2020 dostępnych na stronie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020