Zakończenie projektu PROM - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zakończenie projektu PROM

W Polsce marnuje się rocznie ok. 4,8 mln ton żywności, a blisko 3 mln ton marnują konsumenci. Rozwiązania zmierzające do ograniczenia skali zjawiska zaproponowano w „Strategii racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”.

Projekt pod nazwą „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM” był realizowany od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2021 r. przez konsorcjum w składzie: Federacja Polskich Banków Żywności – lider projektu, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Celem projektu PROM było wzmocnienie instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczania strat i marnotrawstwa żywności, jak również opracowanie planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

W ramach fazy badawczej projektu przeprowadzono badania i analizy dotyczące m.in. skali, rodzaju i przyczyn marnotrawstwa żywności, opracowano założenia dla systemu monitoringu marnotrawstwa żywności, oceniono postępowania z żywnością w gospodarstwach domowych i zakładach gastronomicznych, opracowano modele zarządzania ryzykiem strat i marnotrawstwa żywności w wybranych branżach spożywczych, a także przeprowadzono analizę założeń do sytemu służącego monitorowaniu redystrybucji żywności na cele społeczne.

Następnie w ramach fazy wdrożenia wyników badań w praktyce m.in. zrealizowano kampanię społeczną „Nie marnuj jedzenia”, opracowano procedurę przekazywania żywności na cele społeczne, ratowano żywność przed zmarnowaniem.

KOWR, na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez pozostałych konsorcjantów, przygotował dokument pt. „Strategia  racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”.  Strategia ta jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowego podejścia do przeciwdziałania stratom i ograniczania marnotrawstwa żywności na poziomie krajowym.

W opracowanej strategii została dokonana analiza sytuacji wyjściowej, sporządzona ocena skuteczności dotychczasowych działań, zostały także określone priorytety oraz kierunki interwencji zmierzające do ograniczania marnotrawstwa żywności w Polsce, w tym również propozycje rozwiązań legislacyjnych i samoregulujących.

Ze „Strategią  racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” można zapoznać się tutaj: https://kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/program-racjonalizacji-i-ograniczania-marnotrawstwa-zywnosci-prom/prom-dokument-pt-strategia-racjonalizacji-strat-i-ograniczania-marnotrawstwa-zywnosci.

Działania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu „Gospostrateg” w planowanej wg umowy kwocie ok. 7,5 mln zł, w tym dla KOWR ok. 420 tys. zł. Więcej informacji o projekcie PROM można przeczytać na stronie: https://projektprom.pl.

News