VI Forum wiedzy i innowacji w rolnictwie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

VI Forum wiedzy i innowacji w rolnictwie

VI Forum wiedzy i innowacji w rolnictwie jest przedsięwzięciem cyklicznym organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Wydarzenie otworzyła Pani Minister Anna Gembicka. KOWR zaprezentował strategiczne projekty innowacyjne.

Sekretarz stanu Anna Gembicka podkreśliła, że kluczową rolę w procesie transferu wiedzy w Polsce odgrywa publiczne doradztwo rolnicze.

– Zagadnienia dotyczące m.in. innowacji w rolnictwie na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, strategicznych wyzwań dla polskiego rolnictwa w świetle nowej Wspólnej Polityki Rolnej oraz zagadnienia związane ze wzmocnieniem transferu wiedzy znajdują się wśród kluczowych priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – powiedziała wiceminister Anna Gembicka, otwierając zdalnie VI FORUM Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie.

Wiceminister Anna Gembicka zaznaczyła również, że są podejmowane działania zarówno na rzecz wzmocnienia wymiany informacji pomiędzy nauką a doradztwem rolniczym, jak i na rzecz zwiększenia udziału polskich instytutów badawczych w obszarze nauk rolniczych w programie ramowym H2020, by w jak największym zakresie wykorzystać możliwości pozyskiwania i przekazywania informacji o nowych rozwiązaniach w praktyce rolniczej w Polsce.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, reprezentowany przez Mateusza Balcerowicza – dyrektora Departamentu Innowacji, przedstawił realizowane strategiczne projekty innowacyjne.

Projekt System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Głównym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Koncepcja Systemu S2MUR jest wynikiem rekomendacji powstałych po zrealizowaniu przez KOWR w poprzednich latach dwóch projektów – „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy”, który został zrealizowany w 2019 roku oraz Geoserwisu Susza 2020. Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych.

Paszportyzacja polskiej żywności to projekt, który przewiduje docelowo budowę i wdrożenie w Polsce systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych na kluczowych etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu”. Wygenerowany przez system „paszport żywności” udostępni uczestnikom rynku szerokie spektrum wiarygodnych, rzetelnych i niepodrabialnych informacji, które potwierdzą drogę, jaką przebył produkt, zanim trafi na polskie i zagraniczne stoły.

Prace zmierzające do wdrożenia projektu zostały zainicjowane na wniosek uczestników łańcucha dostaw, w tym zrzeszonych w organizacjach branżowych z rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Wskazywały one, że w otoczeniu rynkowym występuje szereg problemów, które ograniczają rozwój sektora rolno-spożywczego.

Pierwsza faza projektu będzie polegała na przeprowadzeniu pilotażu. Podczas jego trwania zbudowany zostanie i przetestowany system IT obejmujący monitorowanie produkcji i przetwórstwa mięsa wołowego, wieprzowego i ziemniaków. Pilotaż ma na celu dokonanie praktycznego sprawdzenia możliwości zbudowania jednego, w pełni kompatybilnego systemu IT dla różnorodnych produktów żywnościowych. Końcowym rezultatem realizacji pilotażu będzie możność wygenerowania pełnego zakresu „paszportu” oraz udostępnienie uczestnikom rynku informacji potwierdzających autentyczność, jakość i bezpieczeństwo żywności.

Pilotaż obejmie szerokie grono uczestników, począwszy od producentów rolnych, zakłady przetwórcze (rzeźnie, zakłady rozbioru, ubojowe, porcjowania, pakowanie) poprzez firmy transportowe i magazynujące. Podmioty te fizycznie przetestują określone funkcjonalności i rozwiązania systemu pilotażowego, co pozwoli na finalne określenie zakresu docelowego systemu IT. Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci.

Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie jest przedsięwzięciem cyklicznym organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020–2021 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich. Temat wiodący tegorocznego Forum to Innowacje w rolnictwie na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu.

Głównym celem tego wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także upowszechnianie tych rozwiązań w praktyce. Forum jest też okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Uczestnikami forum są przedstawiciele nauki, doradztwa rolniczego, brokerzy innowacji, reprezentanci instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolnicy, w tym przedstawiciele grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (łącznie ok. 200 osób).

Przedsięwzięcie jest objęte patronatem honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

News