S2MUR: zakończono konsultacje budowy systemu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

S2MUR: zakończono konsultacje budowy systemu

16 września 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakończył wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania na zaprojektowanie i wykonanie systemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR).

Założenia konsultacji

Celem wstępnych konsultacji rynkowych była wymiana wiedzy z podmiotami posiadającymi doświadczenie w zakresie przedmiotu konsultacji oraz pozyskanie przez KOWR wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystywane przy przygotowaniu opisu potrzeb i wymagań, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od zaproszonych do konsultacji uczestników w procesie szacowania wartości zamówienia oraz określenia warunków umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, w szczególności:

 • rozpoznanie najnowszych, najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych, wykonawczych związanych z realizacją zamówienia,
 • rozpoznanie zagadnień prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych,
 • rozpoznanie rynku potencjalnych wykonawców zamówienia, także w zakresie ich doświadczenia i potencjału,
 • pozyskanie informacji o oferowanych na rynku rozwiązaniach, właściwych dla przedmiotu zamówienia,
 • opracowanie jednoznacznego i wyczerpującego opisu potrzeb i wymagań umożliwiających realizację zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego,
 • określenie warunków umowy,
 • oszacowanie kosztów poszczególnych elementów składowych zamówienia, wdrożenia oraz dalszej eksploatacji projektowanego rozwiązania,
 • diagnoza ryzyka możliwego w projekcie oraz sposoby na jego rozwiązanie.

Przebieg konsultacji

W prowadzonych konsultacjach rynkowych udział brało 12 podmiotów z kraju i zagranicy:

Lp.

Wykonawca

Dane adresowe

1.

ProGEA 4D Sp. z o.o.

ul. Henryka Pachońskiego 9, 31-223 Kraków

2.

CloudFerro Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

3.

Esri Polska Sp z o.o.

pl. Konesera 9, 03-736  Warszawa

4.

GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa

5.

Asseco Poland S.A.

ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów

6.

SmallGIS Sp. z o.o.

ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków

7.

BlueSoft Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

8.

Konsorcjum firm GISPartner Sp. z o.o. (Lider) i S&T Services Polska Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum)

ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław

9.

DXC Technology Sp. z o.o.

ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa

10.

WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz

ul. Opiekuńcza 19, 93-411 Łódź

11.

AIRBUS DS. GEO S.A.

5 Rue des Satellites, 31030 Tuluza, Francja

12.

DHI Polska Sp. z o.o.

ul. Bagno 2/89, 00-112 Warszawa

 

Wszystkie wyżej wymienione firmy zaproszono do udziału w spotkaniu inicjującym konsultacje rynkowe, które odbyło się 13 maja 2022 r. Dodatkowo, na wniosek Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, zezwolono na udział w spotkaniu przedstawiciela tego związku. Uczestnikom konsultacji rynkowych przekazano:

 • zestaw pytań i zagadnień dotyczących realizacji zamówienia,
 • prezentacje na temat Projektu S2MUR oraz partnerstwa innowacyjnego, przedstawione na ww. spotkaniu.

W kolejnym kroku przeprowadzono indywidualne konsultacje. Spotkania zostały przeprowadzone wyłącznie z tymi uczestnikami, którzy odpowiedzieli na pytania przekazane przez KOWR. 1 czerwca 2022 r., po zapoznaniu się z przekazanym zestawem pytań i zagadnień dotyczących realizacji zamówienia, z uczestnictwa wycofała się firma BlueSoft Sp. z o.o.

Łącznie przeprowadzono 11 indywidualnych spotkań od 9 czerwca 2022 r. do 22 czerwca 2022 r. W ramach cyklu spotkań skonfrontowano oczekiwania KOWR z możliwościami i propozycjami wykonawców w zakresie zaprojektowania i wykonania systemu S2MUR oraz ustalono niezbędny zakres informacji do uzupełnienia w dokumentacji. Poruszone zostały istotne kwestie dotyczące m.in.:

 • założeń projektu,
 • harmonogramu projektu,
 • najtrudniejszych elementów przewidywanych w czasie realizacji zamówienia,
 • istotnych ryzyk w realizacji projektu,
 • wykorzystania w projekcie technologii sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (ML),
 • zbierania danych in-situ,
 • kryteriów oceny ofert i wyboru wykonawców,
 • oszacowania wartości zamówienia.

25 sierpnia 2022 r. przekazano kolejną, II turę pytań jako uzupełnienie do wcześniej omawianych zagadnień, a także Opis przedmiotu konsultacji wraz z zaproponowaną metodyką pozyskiwania danych in-situ. Na pytania odpowiedziało 8 uczestników przesyłając swoje wyjaśnienia do 14 września 2022 r.

Wynik konsultacji

Wspólnie z uczestnikami omówiono najnowsze, najkorzystniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne związane z realizacją projektu S2MUR. Zebrane informacje posłużą do przygotowania dokumentacji przetargowej oraz projektów umów na realizację fazy B+R oraz wdrożenie systemu S2MUR. Skonfrontowano potrzeby KOWR z możliwościami realizacji zamówienia przez funkcjonujące na rynku podmioty.

Dzięki przeprowadzonym konsultacjom dokonano również rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców zamówienia w tym,  w zakresie ich doświadczenia i potencjału.

Przeprowadzone Wstępne konsultacje rynkowe, umożliwiły KOWR pozyskanie informacji niezbędnych do ustalenia adekwatnej wartości zamówienia i przygotowaniu działań zapobiegających stwierdzonym ryzykom i zagrożeniom dla realizacji projektu. Omówiono także szereg zagadnień prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych.

Procedura wstępnych konsultacji rynkowych została zakończona 16 września 2022 r.

Co dalej?

Więcej informacji, w tym raport z konsultacji rynkowych, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR: https://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/wstepne-konsultacje-rynkowe/wstepne-konsultacje-rynkowe-dot-zaprojektowania-i-wykonania-systemu-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych-(s2mur). Następnym krokiem w ramach budowy systemu S2MUR będzie ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego.

 

News