Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

7 grudnia 2022 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało konferencję pn. „Profesjonalne Instytucje Otoczenia Biznesu wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. W wydarzeniu udział wziął Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. KOWR reprezentowali Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego oraz Marzena Trajer, Dyrektor Biura Analiz i Strategii.

Konferencję otworzył Wicepremier Henryk Kowalczyk. – Niezwykle istotne jest, aby wspieranie przedsiębiorców na obszarach wiejskich było skoordynowane – powiedział. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził nadzieję, że konferencja przyczyni się do tego, że wsparcie to będzie jeszcze bardziej skuteczne, skoordynowane, aby każdy kto zechce rozpoczynać bądź rozwijać swoją działalność gospodarczą na obszarach wiejskich miał możliwość otrzymania profesjonalnej pomocy. – Instytucji wspierających jest bardzo wiele, znajdują się wśród nich także jednostki naukowe, instytuty badawcze, które dzielą się swoją wiedzą z rolnikami – zauważył szef resortu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że wieś i obszary wiejskie kojarzą się z rolnictwem, a okazuje się, że to również przedsiębiorczość, chociażby o charakterze przetwórstwa rolno-spożywczego czy handlu.

Podczas konferencji zaprezentowana została działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich. Zwrócono uwagę na szeroki zakres działalności KOWR na rzecz producentów, przedsiębiorców i konsumentów. W kontekście przedsiębiorczości należy zwrócić uwagę na gospodarowanie około 1,35 milionami hektarów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od powstania instytucji we wrześniu 2017 r. do końca 2021 r. na instrumenty wsparcia wypłacono ponad 3,1 mld zł. Między innymi w ramach działań rozwojowych i inwestycyjnych, w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym, KOWR udziela pożyczek dla rolników oraz prowadzi prace nad wdrożeniem projektów innowacyjnych. Ponadto wspomaga przedsiębiorców w wymianie handlowej, w promocji i zwiększaniu konkurencyjności polskiej żywności w kraju i za granicą.  Propaguje również na poziomie ogólnopolskim i lokalnym produkty regionalne, tradycyjne, ekologiczne oraz posiadające certyfikaty i oznaczenia jakości. KOWR organizuje kampanie promocyjne znaku PRODUKT POLSKI i oznaczenia rolnictwa ekologicznego oraz współorganizuje konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa regionów”.

Celem konferencji było omówienie procesu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez integrację instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ich promocja oraz poprawa jakości i efektywności świadczonych usług. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele: urzędów centralnych, jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym: ARiMR, KRUS, KOWR, jednostek doradztwa rolniczego, instytutów badawczych, uniwersytetów rolniczych oraz związków zawodowych działających w obszarze rolnictwa.

News