Porozumienie Wód Polskich i KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Porozumienie Wód Polskich i KOWR

19 października br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR i Robert Chciuk, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisali porozumienie zakładające współpracę dotyczącą uporządkowania mienia Skarbu Państwa.

W ramach wspólnych działań instytucje ustalą, które z nieruchomości i składniki mienia wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa należy uznać za związane z gospodarką wodną bądź za służące do realizacji zadań PGW Wody Polskie określonych w przepisach ustawy Prawo wodne. Ponadto strony porozumienia rozpoznają stan prawny nieruchomości i składników majątkowych wchodzących w skład Zasobu, co do których istnieją przesłanki do uznania za związane z gospodarką wodną, uporządkują właściwości do reprezentowania Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa zgodnie z ustawową właściwością.

Zakłada się, że bieżącą współpracę służącą realizacji porozumienia prowadzić będą oddziały terenowe KOWR i regionalne zarządy gospodarki wodnej Wód Polskich.

News