„Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Celem Konkursu „Granty PPGR” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Do udziału w Konkursie Grantowym uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały pozytywną opinię KOWR, w zakresie:

· Funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR

· Występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR.

Docelowymi odbiorcami wsparcia są dzieci z rodzin z terenów pegeerowskich, których członkowie rodzin (krewni w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) byli pracownikami Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” dołączenie do oświadczeń składanych w związku z zamiarem skorzystania ze wsparcia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w byłym PPGR jest WYMOGIEM NIEOBLIGATORYJNYM.

Uzyskiwanie zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie członków rodzin w PPGR nie jest obowiązkiem osób składających oświadczenia w związku z zamiarem skorzystania ze wsparcia. Zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu Konkursu to Grantobiorca - jednostka samorządowa do której kierowane jest oświadczenie jest uprawniona do weryfikacji złożonych oświadczeń, w tym do potwierdzania w KOWR danych dotyczących zatrudnienia członka rodziny w PPGR.

Czytaj więcej na https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

News