UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa respektując ustawowe zawieszenie biegu terminu składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego, zwraca się z prośbą o sukcesywne przesyłanie tych informacji, o ile taka możliwość istnieje.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na podstawie art. 15zzr ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, czyli na złożenie informacji, określonej w art. 40hc ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 945, z późn. zm.), tj.

  • do dnia 15 maja każdego roku, do Dyrektora OT KOWR, który wydał decyzję w sprawie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego.

W przypadku trudności związanych z wypełnieniem Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca do kontaktu telefonicznego ze związkami zrzeszającymi plantatorów, a także z Oddziałami Terenowymi KOWR.

Czas obowiązywania stanu epidemii w kraju, jest trudny do przewidzenia, w związku z powyższym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca się z prośbą o dołożenie wszelkich starań, aby informacje, o których mowa w art. 40hc ust. 1 ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych były składane do KOWR w miarę możliwości w okresie obowiązywania stanu epidemii.

Ponadto, w przypadku niezachowania przez producentów surowca tytoniowego terminu złożenia Informacji (…), brak jest przesłanek wyciągania przez Organ ujemnych konsekwencji wobec strony postępowania, która wstrzymuje się z czynnościami, do których jest zobowiązana, do czasu upływu terminu po ustaniu stanu epidemii.

Aktualności