Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów we wsi Krzemlin - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów we wsi Krzemlin

KOWR informuje o zrealizowaniu projektu pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów ropopochodnych składowanych na terenie gospodarstwa we wsi Krzemlin, gm. Pyrzyce”

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową nr 259/2015/Wn-16/OZ-LZ-GO/D zawartą w dniu 13 lipca 2015 r. wynosi:

378.000,00 PLN w tym: 302.400,00 - dofinansowanie z NFOŚiGW.

Okres realizacji: 2015 r.

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia było powstrzymanie zanieczyszczenia powietrza i likwidacja zagrożenia zanieczyszczenia gruntu i wody substancjami ropopochodnymi składowanymi na terenie gospodarstwa we wsi Krzemlin oraz przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenowi gospodarstwa. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach programu likwidacji „bomb ekologicznych” wskazanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Uzyskany efekt rzeczowy i ekologiczny:

Usunięcie i likwidacja innych odpadów niebezpiecznych w ilości 506,00 Mg.

Aktualności