S2MUR: rozstrzygnięcie przetargu na dane satelitarne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

S2MUR: rozstrzygnięcie przetargu na dane satelitarne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wybrał wykonawców w przetargu na usługi dostępu do wysokorozdzielczych scen satelitarnych w ramach budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR). Łączna wartość wybranych ofert w obu częściach zamówienia wynosi 41,63 mln zł.

Wykonawcy mogli składać oferty na następujące części zamówienia:

1) zapewnienie dostępu do zobrazowań satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości, pozyskiwanych w trybie ciągłego monitoringu powierzchni Ziemi, bez potrzeby zadaniowania satelity/satelitów, z możliwością pobierania danych dostępnych w repozytorium (część 1 zamówienia),

2) zapewnienie dostępu do nowo pozyskanych zobrazowań satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości (część 2 zamówienia).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na złożeniu przez zamawiającego oświadczenia o wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o okres maksymalnie 12 miesięcy. Łączny okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem wykonania prawa opcji, nie może przekroczyć okresu 48 miesięcy od dnia jej zawarcia. Prawo opcji znajduje zastosowanie w zakresie obu części zamówienia.

Wpłynęły cztery oferty w przetargu na „Usługę dostępu do wysokorozdzielczych scen satelitarnych na potrzeby realizacji budowy systemu S2MUR”. Złożone oferty zweryfikowała komisja przetargowa. W  postępowaniu przyjęliśmy jedno kryterium oceny - cena (100 proc.).

W ramach pierwszej części zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę SatRev S.A. z Wrocławia. Firma dostarczy na potrzeby budowy systemu S2MUR zobrazowania satelitarne z permanentnego monitoringu satelitarnego o bardzo wysokiej rozdzielczości. Wartość zamówienia to 39 mln zł, a termin jego realizacji to 36 miesięcy od podpisania umowy (z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy).

W ramach drugiej części zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ProGea 4D Sp. z o.o. z Krakowa. Firma dostarczy na potrzeby budowy systemu S2MUR nowo pozyskane zobrazowania satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości, tzw. zobrazowania targetowane.  Wartość zamówienia to 2,63 mln zł, a termin jego realizacji to 36 miesięcy od podpisania umowy (z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy).

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: https://kowr.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/354310/usluga-dostepu-do-wysokorozdzielczych-scen-satelitarnych-na-potrzeby-realizacji-budowy-systemu-s2mur

Pozostali oferenci w terminie  10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze  mogą wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli odwołania nie zostaną złożone, to po wniesieniu przez wybranych Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł podpisać umowy.  

Zakończono konsultacje budowy systemu

16 września 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakończył wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania na zaprojektowanie i wykonanie systemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR). Dane satelitarne zostaną wykorzystane do zasilenia systemu S2MUR. Więcej o konsultacjach pisaliśmy tutaj: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/s2mur-zakonczono-konsultacje-budowy-systemu.

Projekt S2MUR

Celem S2MUR jest zaprojektowanie i budowa systemu IT wykorzystującego synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie kraju. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego jak i w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Więcej informacji na temat projektu S2MUR można znaleźć: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych.

Aktualności