Paszportyzacja polskiej żywności – zaproszenie do konsultacji - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Paszportyzacja polskiej żywności – zaproszenie do konsultacji

Zapraszamy do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych związanych z planowanym postępowaniem konkursowym, którego przedmiotem jest dostarczenie „Systemu do śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny”.

Celem konsultacji jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie rozwiązania konkursowego w kontekście możliwości oszacowania jego wartości, przekazywanych przez Zamawiającego danych pozwalających przygotować pracę konkursową, stosowanych przez Zamawiającego kryteriów oceny w kontekście wyboru najlepszego wykonawcy lub pracy konkursowej, oraz innych kwestii technicznych związanych z realizacją zamówienia.

Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych można składać do dnia 30 stycznia 2023 r. do godziny 9.00. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: eB2B - Postępowanie - Wstępne konsultacje rynkowe pn.: „System dla śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny”

Konsultacje są prowadzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy, tj. Zleceniobiorcę Pilotażu w ramach pilotażowego projektu Paszportyzacja polskiej żywności koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności

Paszportyzacja polskiej żywności to projekt wchodzący w skład portfela projektów strategicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prace nad projektem zostały zainicjowane przez organizacje i związki branżowe reprezentujące rynek wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka.

Realizacja pilotażu została powierzona Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów wydanej w oparciu o art. 10c Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. W efekcie 16 grudnia 2021 r. pomiędzy KOWR a NASK-PIB została zawarta umowa, której przedmiotem jest uregulowanie zasad realizacji i finansowania projektowego pilotażowego.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności docelowo przewiduje budowę i wdrożenie w Polsce systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych na kluczowych etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu”. W przypadku ewentualnego wdrożenia, system ten udostępni szerokie spektrum informacji o produkcie żywnościowym, przede wszystkim dzięki innowacyjnym funkcjonalnościom, a także integracji z obecnie działającymi bazami referencyjnymi. Tym samym polski sektor rolno-spożywczy może zyskać narzędzie,w którym znajdą się wiarygodne, rzetelne i niepodrabialne informacje o produkcie żywnościowym.

Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych tutaj: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci.

Aktualności