KOWR organizuje bezpłatne szkolenia „OZE – SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR organizuje bezpłatne szkolenia „OZE – SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO”

Najbliższe szkolenia odbędą się 12 marca br. w woj. zachodniopomorskim i 13 marca br. w woj. lubuskim. Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Wydarzenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenia odbędą się w każdym województwie (harmonogram szkoleń)

Najważniejsze tematy:

 • uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE,
 • praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE:
  • biogazownie rolnicze,
  • małe elektrownie wodne,
  • instalacje fotowoltaiczne,
  • kotły na biomasę (pellet), 
 • finansowe wsparcie operacyjne:
  • prosument,
  • taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP),
  • aukcje,
 • wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

Agenda szkolenia

Wśród prelegentów m.in.:

 • użytkownicy poszczególnych rodzajów instalacji OZE,
 • przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki,
 • przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 • przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję, w tym omówienie zagadnień problemowych poruszanych podczas spotkania.

Zarejestruj się już dziś! Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Nabór uczestników szkolenia prowadzony jest w Oddziałach Terenowych KOWR.

Rejestracja na szkolenie pod numerem telefonu

Osoba fizyczna, rejestrując swój udział w szkoleniu, oświadcza o zapoznaniu się z poniższą klauzulą informacyjną oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia przez KOWR przedmiotowego szkolenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administrator”) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej „KOWR”) z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
4. Zebrane podczas rejestracji uczestników organizowanego przez KOWR szkolenia pt. „Odnawialne Źródła Energii – szansa na innowacyjne rolnictwo” zwanego dalej „Szkoleniem”, dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą przetwarzane przez Administratora w celu organizacji i obsługi ww. Szkolenia.
5. Zebrane dane osobowe o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli za zgodą osoby, której dane dotyczą.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Szkolenia lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed zakończeniem Szkolenia, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją w Szkoleniu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Po ustaniu celu przetwarzania, tj. po zakończeniu Szkolenia, dane osobowe będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów.
8. Odbiorcami danych osobowych będą uprawnieni pracownicy KOWR oraz inne podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, KOWR nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie Pani/Pan mogła/mógł uczestniczyć w Szkoleniu.

Aktualności