Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa

18 października 2018 r. odbyło uroczyste przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa projektu przepisów tworzących Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

W wydarzeniu udział wzięli: Piotr Serafin – Dyrektor Generalny KOWR, Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Wojciech Kędzia – Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy, Piotr Kowal – Wójt Gminy Łysomice.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował projekt przepisów tworzących  Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa, którego celem jest wsparcie sektora rolno-spożywczego poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie. Przychody Funduszu mają stanowić środki finansowe pochodzące z wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Uzupełnieniem finansowania funduszu byłyby dotacje z budżetu państwa.

Fundusz ma być krajowym narzędziem finansowym, wspierającymi stymulującym ciągły rozwój i doskonalenie polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Będzie też wzmacniać współpracę pomiędzy światem nauki, rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym. Beneficjentami projektów finansowanych ze środków FIRR będą przedsiębiorcy z obszarów wiejskich oraz rolnicy, jednostki naukowe i badawcze, instytucje otoczenia biznesu, a także organizacje branżowe.

Wsparcie ze środków Funduszu będzie przyznawane przez Krajowy Ośrodek na podstawie pisemnej umowy w formie refundacji, części lub całości kosztów kwalifikowanych projektów. Zawarcie umów poprzedzało będzie ogłoszenie przez KOWR otwartych konkursów na wybór projektów. Projekty będą musiały spełniać wymagania określone w programach opracowanych przez KOWR i zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Fundusz. Należy wyjaśnić, że Komitet Monitorujący Funduszy to grono kilkunastu osób powołanych przez ministra rolnictwa spośród ekspertów z różnych dziedzin i specjalności.

 

Aktualności