Terminy - Pozwolenia - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Terminy - Pozwolenia

 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do dopełnienia wszystkich operacji handlowych w okresie ważności pozwolenia. Zabezpieczenie ulega całkowitemu przepadkowi w przypadku, gdy towary zostaną zgłoszone do odprawy celnej w terminie wykraczającym poza okres ważności pozwolenia.

W celu całkowitego zwolnienia zabezpieczenia, przy zachowaniu warunków dotyczących ilości towarów przywiezionych, przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić potwierdzone (odsaldowane) przez właściwy organ celny pozwolenie do KOWR  w ciągu 60 dni kalendarzowych od upływu terminu ważności pozwolenia.

W przypadku kontyngentów taryfowych - w terminie 45 dni.

Dowodem wykonania obowiązku dopuszczenia produktów do swobodnego obrotu jest egzemplarz pozwolenia lub wyciągu przeznaczony dla tytularnego posiadacza lub przejmującego, należycie poświadczony przez organy celne, lub jego elektroniczny odpowiednik.

Natomiast dowód wywozu i wyprowadzenia z obszaru Unii Europejskiej winien być dostarczony do KOWR w terminie 180 dni kalendarzowych od wygaśnięcia pozwolenia.

Dowodem wykonania obowiązku wywozu jest egzemplarz pozwolenia lub wyciągu przeznaczony dla tytularnego posiadacza lub przejmującego, należycie poświadczony przez organy celne, lub jego elektroniczny odpowiednik. Dowodem wyprowadzenia jest dokument poświadczający wyprowadzenie towarów poza obszar celny Unii Europejskiej pozyskany w trybie artykułów 334 i 335 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

Kwota zabezpieczenia ulegająca przepadkowi jest zaokrąglana do pierwszej niższej kwoty wyrażonej w pełnym euro lub stosowanej walucie krajowej.

Na żądanie zabezpieczenie jest częściowo zwracane w przypadku dostarczenia stosownego dowodu dotyczącego części przywiezionej/wywiezionej ilości produktu, pod warunkiem że część ta nie jest mniejsza niż jakakolwiek minimalna ilość podana w rozporządzeniu wymagającym zabezpieczenia.

 

 

Redukcja ilości zwalnianego zabezpieczenia

(terminy liczone po upływie daty ważności pozwolenia)

POZWOLENIA NA PRZYWÓZ

 

Zwrot pozwolenia

Suma zabezpieczenia podlegająca zwrotowi

w terminie 60 dni

100%

po terminie, ale do 730 dnia*

85%

Powyżej 730 dnia

0%

 

Redukcja kwoty zabezpieczenia w przypadku kontyngentów

- jeżeli pozwolenie wykorzystano w okresie jego ważności z uwzględnieniem dolnej granicy tolerancji, to przepadkowi ulega 15% całkowitej kwoty zabezpieczenia wskazanej w pozwoleniu przez potrącenie według stawek jednolitych,

- jeżeli pozwolenie wykorzystano częściowo w okresie ważności, to przepadkowi ulega kwota równa:

  • różnicy pomiędzy 95% ilości wskazanej w pozwoleniu, a ilością rzeczywiście przywożoną, plus
  • 15% zabezpieczenia pozostającego po potrąceniu według stawek jednolitych, plus
  • 3% kwoty zabezpieczenia pozostającego po potrąceniu dokonywanym zgodnie z dwoma pierwszymi akapitami, za każdy dzień przekroczenia terminu.

 

POZWOLENIA NA WYWÓZ

Dla pozwoleń na wywóz, dla których zabezpieczenie skutecznie złożono do dnia 6 listopada 2016 r. włącznie:

Zwrot pozwolenia

Suma zabezpieczenia podlegająca zwrotowi

w terminie 180 dni

100%

po terminie, ale do 730 dnia*

85%

Powyżej 730 dnia*

0%

 

Terminy otrzymania dokumentów wraz z sumami zwracanych zabezpieczeń odnośnie pozwoleń, dla których zabezpieczenie skutecznie złożono od dnia 6 listopada 2016 r. włącznie:

Dokumenty poświadczające opuszczenie przez produkt obszaru celnego Unii Europejskiej przedstawione w terminie

Suma zabezpieczenia podlegająca zwrotowi

w terminie 180 dni

100%

po terminie, ale do 730 dnia*

85%

Powyżej 730 dnia*

0%

*Jeżeli ze względu na problemy techniczne niemożliwe jest dotrzymanie terminów przewidzianych w akapicie pierwszym i drugim rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r., organ wydający pozwolenie może – na wniosek tytularnego posiadacza i na podstawie przedstawionego przez niego dowodu – przedłużyć te okresy, w razie konieczności w trybie ex post, do maksymalnie 730 dni kalendarzowych, z uwzględnieniem art. 23 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014.

 

Limit czasowy wraz z redukcją zwolnienia zabezpieczenia odnośnie pozwoleń, dla których zabezpieczenie skutecznie złożono od dnia 6 listopada 2016 r. włącznie:

 

Przekroczenie limitu czasowego

Stopień redukcji zwolnienia zabezpieczenia

Towary opuściły obszar celny UE po terminie 150 dni od daty zatwierdzenia zgłoszenia wywozowego

10% natychmiast + 5% za każdy kalendarzowy dzień przekroczenia limitu.

 

ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2016/481 z dnia 1 kwietnia 2016 r. uchylającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, konieczność przedstawiania karty kontrolnej T5 została zniesiona.

Tym samym przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania w KOWR dokumentów poświadczających wyprowadzenie towarów poza obszar celny Unii Europejskiej pozyskanych w trybie artykułów 334 i 335 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

Dla powyższych dokumentów stosowane są zasady i terminy tożsame z terminami odnoszącymi się do karty T5.