Informacja o numerze EORI - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Informacja o numerze EORI

Od dnia 6 listopada 2016 r., zgodnie z rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiającym  nowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz, każdy przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na przywóz/wywóz w ramach mechanizmów handlu zagranicznego, zobowiązany będzie do podania, we wniosku o pozwolenie, numeru EORI (skrót od nazwy systemu w jęz. ang.- Economic Operators Registration and Identification), Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych o którym mowa w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego kodeks celny.

Numer ten jest jednym z elementów tworzonego w Unii Europejskiej programu e-Customs – eliminującego papierową formę dokumentów w sektorach ceł i handlu w Unii Europejskiej.

System EORI pozwala na skrócenie czasu w jakim wypełniane są formalności i operacje celne przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Wszyscy przedsiębiorcy mający siedzibę na obszarze celnym Unii, biorący udział w obrocie towarowym z zagranicą są zobowiązani do zarejestrowania się w tym systemie.

Organy celne właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, nadają podmiotom gospodarczym jednorazowo niepowtarzalny numer identyfikacyjny EORI, wymagany  we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE.

Informacje na temat nadania numeru EORI można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo-informacje-dla-przedsiebiorcow/eori/informacje-podstawowe