Informacje podstawowe dotyczące wszystkich rynków - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Informacje podstawowe dotyczące wszystkich rynków

Zasady składania wniosków o przyznanie pozwoleń na wywóz/przywóz towarów rolno-spożywczych

I etap
Przedsiębiorcy, którzy chcą uczestniczyć w jakimkolwiek mechanizmie WPR muszą zarejestrować się w prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, poprzez złożenie formularza W-1/04 do kierownika biura powiatowego ARiMR. Wniosek można również wysłać pocztą lub nadać faksem. (szczegółowe informacje na stronie ARiMR)

Formularz Wniosku o wpis do ewidencji producentów W-1/04 oraz Instrukcja wypełniania wniosku są dostępne są na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2

Informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez KOWR

II etap
Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz/przywóz należy składać w formie pisemnej zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniach rynkowych poprzez dostarczenie wniosku:

  • bezpośrednio do siedziby Centrali KOWR przy ul. Karolkowej 30,
  • przesyłką pocztową na adres ul. Karolkowa 30; 01-207 Warszawa,
  • przesłanie skanu wniosku na skrzynkę odbiorczą pozwolenia@kowr.gov.pl ,
  • przesłanie faksem,
  • za pośrednictwem Portalu eRolnik


Uwaga!

W przypadku przesłania wniosku drogą mailową prosimy przesyłać skany wniosku na skrzynkę odbiorczą za potwierdzeniem przeczytania gwarantującego, że adresat wyświetlił wiadomość lub o telefoniczne potwierdzenie wpływu dokumentów pod  nr 22 376 75 78, 22 376 70 99. Za pośrednictwem Portalu eRolnik można składać jedynie wnioski o pozwolenie na przywóz/wywóz produktów rolno-spożywczych oraz ich korekty. W przypadku składania korekty wniosku konieczne jest umieszczenie na formularzu w polu UWAGI zapisu „Korekta do wniosku o pozwolenie”. Wnioski o wyciąg, przeniesienie praw, duplikat i pozwolenie zastępcze należy składać za pośrednictwem poczty, faksem, drogą mailową lub poprzez bezpośrednie doręczenie do Centrali KOWR.

W celu ułatwienia składania wniosków o pozwolenia na przywóz/wywóz produktów rolno- spożywczych zostały udostępnione następujące numery faksów:

  • Wydział Obsługi Handlu: nr faksu 22 376 74 06, 22 376 71 56, 22 376 70 90, 22 376 71 58, 22 376 75 34

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie wpływu dokumentów pod nr 22 376 75 78,  22 376 70 99

Wnioski złożone po godzinie 13:00 traktowane są jako złożone następnego dnia roboczego.

Uwaga!
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) czynność urzędowa wydania pozwolenia na przywóz/wywóz jak również świadectwa refundacji objęta jest obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł..
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) czynność urzędowa wydania zaświadczenia P2 objęta jest obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Zasady uiszczania opłaty skarbowej określono w Art. 12 ww. Ustawy. Wnioskujący jest zobowiązany przedstawić w KOWR dowód dokonania wpłaty należnej kwoty opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo-Księgowy, Al. Solidarności 90,  01-003 Warszawa albo na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem określającym czynność urzędową   „Opłata skarbowa za udzielenie pozwolenia na przywóz/wywóz – data       wniosku…… lub nr pozwolenia…..”

Uwaga!

Wraz z wnioskiem o pozwolenie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w KOWR stosowne zabezpieczenie, które jest gwarancją wypełnienia zobowiązań wynikających z wydanego pozwolenia na wywóz/przywóz.

Dopuszczalne są następujące formy składania zabezpieczeń:

  • gwarancja instytucji finansowej,
  • gotówka.

Szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń i gwarancji znajdą Państwo na naszej stronie pod następującymi adresami:
http://kowr.gov.pl/finanse/zabezpieczenia-wymagane-w-trakcie-realizacji-mechanizmow-wpr
http://kowr.gov.pl/finanse/skladanie-przez-przedsiebiorcow-gwarancji-zabezpieczajacych-realizcje-wybranych-mechanizmow-wpr

Kwota złożonego zabezpieczenia podana w rozporządzeniach UE powinna zostać przeliczona zgodnie z kursem wymiany EUR/PLN wyznaczonym przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym złożono zabezpieczenie pozwolenia. Oznacza to, że w celu przeliczenia należnej kwoty zabezpieczenia z Euro na PLN stosowany jest kurs publikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono zabezpieczenie pozwolenia. Kwotę zabezpieczenia podaną na pozwoleniu zaokrągla się do pierwszej niższej kwoty wyrażonej w liczbach całkowitych w walucie krajowej.

Wymagana kwota zabezpieczenia musi być dostępna dla KOWR, tzn. zaksięgowana na koncie KOWR, w dniu złożenia wniosku o pozwolenie do godziny 13.00.

Zabezpieczenie nie jest wymagane, jeśli jego należna kwota wynosi do 100 euro włącznie.

Uwaga !
Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiającym nowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz, każdy przedsiębiorca we wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz/wywóz winien podać numer EORI (Economic Operators Registration and Identification).
Informacje na temat nadania numeru EORI otrzymają Państwo na stronach Ministerstwa Finansów pod adresem:
http://www.finanse.mf.gov.pl/clo-informacje-dla-przedsiebiorcow/eori/informacje-podstawowe

INFORMACJA
Zamieszczone materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. Obowiązującym źródłem prawa są rozporządzenia Komisji Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty. Wersja elektroniczna rozporządzeń dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej http://eur-lex.europa.eu/homepage.html