- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Formularz zgłoszeniowy


Application Form


„I EGIPSKO-POLSKA E-KONFERENCJA ROLNO-SPOŻYWCZA”


„1st EGYPTIAN-POLISH AGRI-FOOD E-CONFERENCE"


30 listopada 2021 r. godz.9:00–11:00 (PL) (wtorek)
30 November 2021, 10:00–12:00 (EGY) (Tuesday)

Dane firmy/organizacji
Company contact details


Dane uczestnika
Participant’s contact details

Przed dokonaniem zgłoszenia na wydarzenie prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji wydarzenia i przetwarzania danych osobowych.

Before submitting your application for an event, please read the information regarding the organization of the event and the processing of personal data.

English version below polish.

Wydarzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Zoom, która posiada własną Politykę prywatności:
https://explore.zoom.us/privacy-and-security?_ga=2.30796220.2040651938.1607077388- 1058279153.1607077388
W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności Zoom, nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu.
Przed dołączeniem do wydarzenia, prosimy o sprawdzenie ustawień aplikacji dostępowej w celu dostosowania własnych potrzeb.
Włączenie kamery, a co za tym idzie rozpowszechnienie Pani/Pan wizerunku lub innych danych udostępnionych przez Panią/Pana za pośrednictwem Zoom należy do Pani/Pana decyzji i nie jest zalecane ani niezbędne do udziału w wydarzeniu. Jeżeli nie chce Pani/Pan udostępniać swojego wizerunku lub innych danych prosimy o wyłączenie kamery i mikrofonu w urządzeniu, z którego Pani/Pan korzystać będzie w celu udziału w wydarzeniu. KOWR jako organizator wydarzenia nie przewiduje utrwalania wizerunku lub innych danych udostępnionych przez Panią/Pana w trakcie trwania wydarzenia.
Instrukcja obsługi aplikacji Zoom wraz z minimalnymi wymaganiami technicznymi umożliwiającymi udział w wydarzeniu jest opublikowana na stronie:
https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym i przesłanie go do Organizatora wydarzenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora tj.: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR lub Administrator) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30 w celach związanych z organizacją i udziałem w wydarzeniu.

Wszystkim osobom, których dane osobowe Organizator przetwarza na podstawie zgody na ich przetwarzanie przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Organizator usunie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody o ile nie wskaże innej podstawy prawnej na dalsze ich przetwarzanie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłaszających udział w organizowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kairze oraz Ambasadę RP w Kairze konferencji pt.: „I EGIPSKO-POLSKA E-KONFERENCJA ROLNO-SPOŻYWCZA”


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejmie informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR lub Administrator ) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją zadań wynikających z art. 9 ust. 2 pkt. 17) ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481) w zakresie  wspierania rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, KOWR przetwarza Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez Pani/Pana zgłoszenie do udziału w organizowanej w dniu 30 listopada 2021r. konferencji pt. „I EGIPSKO-POLSKA E-KONFERENCJA ROLNO-SPOŻYWCZA”, w celach związanych jego organizacją i Pani/Pana udziałem w ww. konferencji a także w celu realizacji obowiązku ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164), co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
4. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie lub przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
5. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmiot udostepniający aplikację Zoom, podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
3) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do Pani/Pana udziału w ww. konferencji.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe udostępnione w formularzu Zgłoszeniowym KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. O ile podczas wydarzenia, które odbywać się będzie z użyciem środków komunikacji elektronicznej (aplikacji Zoom) zdecyduje Pani/Pan na włączenie kamery pozwalającej na rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku lub innych danych bezpośrednio przez Panią/Pana udostępnionych podczas konferencji, Pani/Pana wizerunek lub inne dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przetwarzany w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich. W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

The event will be held on Zoom, which has its own privacy policy:
https://explore.zoom.us/privacy-and-security?_ga=2.30796220.2040651938.1607077388- 1058279153.1607077388
By not accepting the Zoom Privacy Policy, you will not be able to participate in the event.
Before joining the event, please check your access application settings to adjust them to your personal needs. Turning on the video camera, and consequently sharing your image or other data you make available via Zoom shall be at your discretion and is not recommended or necessary to participate in the event. If you do not want to share your image or other data, please disable the video camera and microphone on the device you will be using to participate in the event. The KOWR, as the event host, does not intend to record your image or other data that you have provided during the event. The user manual for the Zoom application, including the minimum technical requirements to participate in the event, is published on the website: https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne
By providing your personal data in the application form and sending it to the Organiser of the event, you consent to the processing of your personal data by the Organiser, i.e.: National Support Centre for Agriculture (hereinafter referred to as the “KOWR” or “Administrator”) with its registered office in Warsaw (01-207) at ul. Karolkowa 30 for the purposes related to the organisation of and participation in the event.

All persons whose personal data is processed by the Organiser on the basis of their consent to the personal data processing have the right to withdraw their consent, but its withdrawal shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. If the consent to the personal data processing is withdrawn, the Organiser shall delete personal data being processed on the basis of the consent, unless another legal basis is indicated for further processing.

Notice on personal data processing of persons registered for participation in the conference organised by the National Support Centre for Agriculture, the Polish Investment and Trade Agency - Foreign Trade Office in Cairo and the Embassy of the Republic of Poland in Cairo: “1st EGYPTIAN-POLISH AGRI-FOOD E-CONFERENCE”


In accordance with Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ of the EU L 119 of 04.05.2016, p.1), hereinafter referred to as the “GDPR”, in relation to the obtaining of your personal data we kindly inform that:
1. Personal data controller
The National Support Centre for Agriculture (hereinafter referred to as the “KOWR”) with its registered office in Warsaw (01-207), ul. Karolkowa 30, is the Controller, i.e. the entity deciding on the objectives and measures for processing your personal data. You may contact the Controller at the following e-mail address: kontakt@kowr.gov.pl, or by writing at the following postal address: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warsaw, Poland.
2. Personal Data Protection Officer
The KOWR appointed the Personal Data Protection Officer whom you may contact in matters related to the protection and processing of your personal data at the following e-mail address: iodo@kowr.gov.pl, or by writing at the postal address of our registered office mentioned in par. 1.
3. Purposes and legal grounds of personal data processing
With regard to the implementation of the duties under Article 9(2)(17) of the Act of 10 February 2017 on the National Support Centre for Agriculture (Journal of Laws of 2020, item 481) in the field of supporting the development of trade cooperation of the agri-food sector with other countries, the KOWR processes your personal data included in the application form on the basis of your consent provided with your submission to participate in the webinar entitled “1st EGYPTIAN-POLISH AGRI-FOOD E-CONFERENCE”, organised on 30 November 2021, for the purposes related to its organisation and your participation in the aforementioned webinar, as well as for the purpose of fulfilling the obligation to keep records of correspondence and archive documents pursuant to the Act on National Archive Resources and Archives (Journal of Laws of 2020, item 164), which constitutes lawful processing of your personal data based on the prerequisites of lawfulness of processing referred to in Article 6(1)(a) and (c) of the GDPR.
4. Period of personal data processing
Your personal data shall be processed until you revoke your consent to their processing or for the period necessary for the purposes of their processing as indicated in par. 3 above, including the period of document retention specified in common regulations as well as the KOWR’s internal rules on document archiving and the limitation period for claims due to and with regard to the KOWR.
5. Recipients of the personal data
Your personal data may be made available to other entities if such an obligation arises from the provisions of law. Your personal data may also be accessed by entities processing data on our behalf (processors), e.g. entity providing Zoom application, entities providing IT services, services consisting in destroying and archiving documents.
6. Rights of the data subjects
In accordance with the GDPR, you have the following rights:
1) right to withdraw your consent to personal data processing;
2) right to access your personal data and receive a copy;
3) right to rectify (correct) your personal data;
4) right to remove your personal data in case the data are not processed to fulfil the obligation stipulated by law or while exercising public power; 
5) right to limit the processing of the data, whereby separate provisions may exclude the possibility to exercise the right.
Should you wish to exercise any of the aforementioned rights, please contact the Personal Data Protection Officer mentioned in par. 2 or by e-mail at the postal address of our registered office as specified above.
You have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.
7. Information on the requirement and voluntary nature of providing personal data
Data provision is voluntary; however, it is necessary for your participation in the aforementioned webinar.
8. Automated decision-making and transmitting data to third countries
Based on your personal data provided in the application form, the KOWR will not take any automated decisions with regard to you, including the decisions which result from profiling. Should you decide during the course of the event which is to use electronic communication tools (Zoom) to turn on a video camera and thus share your image or other data which you make directly available during the webinar, your image or other data may be processed in real-time in third countries, due to the fact that the servers of the Zoom provider are located in third countries. In other respects, the KOWR shall not envisage transferring your personal data to a third country (i.e. a State which is not a member of the European Economic Area comprising the European Union, Norway, Liechtenstein and Iceland) or to any international organisations.

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
* Fields marked with an asterisk are mandatory.