Zabezpieczenia wykorzystywane w mechanizmach WPR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zabezpieczenia wykorzystywane w mechanizmach WPR

Uwaga:

  • Rachunek bankowy do obsługi operacji zgodnych z przeznaczeniem rachunku bankowego.
  • Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Agencji Rynku Rolnego właściwego dla tytułu wpłaty.
  • Agencja Rynku Rolnego wymaga podania numeru ARR w tytule przelewu bankowego / dowodu wpłaty – nadanego w procesie rejestracji przedsiębiorców.


NRB: 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000
IBAN: PL 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000
BIC: NBPLPLPW

Nazwa banku: Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Warszawie
ul. Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

Nazwa rachunku: Rachunek dla dokonywania wszelkich operacji związanych z obsługą zabezpieczeń wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej

Przeznaczenie: Do dokonywania wszystkich operacji finansowych wynikających z obsługi zabezpieczeń wykorzystywanych w mechanizmach WPR

Uwaga:

Dla tego rachunku bankowego Agencja Rynku Rolnego wymaga precyzyjnego określenia tytułu dokonywanej wpłaty na przelewie bankowym / dowodzie wpłaty.

Poniżej prezentujemy wzory tytułów wpłat dla poszczególnych rodzajów zabezpieczeń. (w miejsce tekstu zapisanego kursywą należy wpisać właściwe dane, które posiada przedsiębiorca)

  • Wniesienie nowego zabezpieczenia:Tytuł: Numer ARR; zabezpieczenie WPR
     
  • Zmiana formy zabezpieczenia:Tytuł: Numer ARR; zmiana formy zabezpieczenia WPR; numer gwarancji
  • Zapłata należności na podstawie wezwania:Tytuł: Numer ARR; przejęcie zabezpieczenia WPR; numer wezwania do zapłaty
  • Zapłata z tytułu naliczonych odsetek:Tytuł: Numer ARR; spłata odsetek; numer noty odsetkowej
  • Zapłata należności z tytułu gwarancji:Tytuł: Numer ARR; realizacja gwarancji WPR; numer wezwania do gwaranta