Program racjonalizacji i ograniczania marnotrawstwa żywności - PROM - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Program racjonalizacji i ograniczania marnotrawstwa żywności - PROM

                               

Projekt „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” – PROM

Celem projektu  jest wzmocnienie instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczania strat i marnotrawstwa żywności, jak również opracowanie planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

Projekt jest realizowany w ramach programu GOSPOSTRATEG na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przez konsorcjum w składzie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności (lider),
 • Instytut Ochrony Środowiska – PIB,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Czas realizacji projektu:  1 września 2018 r. – 31 sierpnia 2021 r.

Budżet projektu: 7 482 447,00 PLN.

Realizacja projektu składa się z:

Fazy badawczej (faza A):

 1. Oszacowanie strat i marnotrawstwa żywności oraz opracowanie systemu ich monitorowania – zadanie zrealizowane przez IOŚ-PIB;
 2. Bezpieczeństwo żywnościowe a bezpieczeństwo żywności – partycypacja społeczna –zadanie zrealizowane przez SGGW;
 3. Zarządzanie ryzykiem strat i marnotrawstwa żywności – zadanie zrealizowane przez SGGW;
 4. Opracowanie założeń monitoringu żywności przekazywanej na cele charytatywne oraz giełdy darowizn żywności – zadanie zrealizowane przez FPBZ.

 

Fazy przygotowania badań naukowych do zastosowania w praktyce (faza B):

 1. Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – zadanie realizowane przez KOWR;
 2. Kampania społeczna „Nie marnuj jedzenia” – zadanie realizowane przez IOŚ-PIB;
 3. Ratowanie żywności przed zmarnowaniem – zadanie realizowane przez FPBZ;
 4. Procedura przekazywania żywności na cele społeczne – pilotaż – zadanie realizowane przez PTTŻ.

Faza badawcza (faza A) trwała 18 miesięcy, tj. od 1 września 2018 r. do 29 lutego 2020 r. i była realizowana przez: IOŚ-PIB, SGGW oraz FPBŻ.

Podmioty te w ramach fazy A przeprowadziły badania i analizy dotyczące m.in. skali, rodzaju i przyczyn marnotrawstwa żywności, opracowania założeń do systemu monitoringu marnotrawstwa żywności, oceny postępowania z żywnością w gospodarstwach domowych i zakładach gastronomicznych, opracowania modeli zarządzania ryzykiem strat i marnotrawstwa żywności w wybranych branżach spożywczych, a także przeprowadziły analizę założeń do sytemu służącego monitorowaniu redystrybucji żywności na cele społeczne.

Od 1 marca 2020 r. rozpoczęła się realizacja fazy przygotowania wyników badań do zastosowania w praktyce (faza B) w ramach projektu, która będzie trwała 18 miesięcy i zakończy się 31 sierpnia 2021 r. Faza B jest realizowana przez KOWR, IOŚ PIB, FPBŻ oraz PTTŻ.

W ramach tej fazy, KOWR jest odpowiedzialny za opracowanie „Krajowej strategii ograniczania strat i marnotrawstwa żywności”, w której zostaną określone kierunki rozwoju oraz opracowany plan przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

KOWR na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach fazy badawczej projektu, będzie odpowiedzialny m.in. za określenie stanu obecnego, ocenę skuteczności działań w kraju, analizę  działań podejmowanych przez wybrane kraje UE, przeprowadzenie analizy SWOT oraz identyfikację podmiotów zaangażowanych i odpowiedzialnych w proces marnotrawienia żywności oraz określenie działań na przyszłość.

Rolą KOWR w ramach strategii będzie przede wszystkim wskazanie priorytetów oraz kierunków interwencji zmierzających do ograniczania marnotrawstwa żywności w kraju, w tym rozwiązań legislacyjnych i samoregulujących.

Strategia będzie zawierała  m.in. następujące elementy:

 • analizę sytuacji wyjściowej (na podstawie wyników badań z fazy A),
 • opis doświadczeń krajów w obszarze ograniczaniamarnotrawienia żywności,
 • kierunki i wskaźniki działań,
 • obszary wpływające na osiągnięcie celów,
 • zidentyfikowane podmioty bezpośrednio i pośrednio związane z marnotrawieniem żywności,
 • określenie roli partnerów realizujących w przyszłości strategię.

Zgodnie z umową zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) czas na realizację Strategii przez  KOWR to 18 miesięcy, tj. od 01.03.2020 r. do 31.08.2021 r.

Pozostałe podmioty, tj. IOŚ PIB, FPBŻ oraz PTTŻ w ramach fazy B będą odpowiedzialne m.in. za przeprowadzenie kampanii społecznej „Nie marnuj jedzenia”, która ma na celu przekonanie opinii publicznej, naukowców i decydentów do proponowanych rozwiązań przyczyniających się do ograniczania skali marnotrawstwa żywności, zostanie opracowane studium wykonalności dla systemu służącemu do monitorowania ilości żywności przekazanej na cele społeczne oraz mini-giełdy darowizn żywności (Food Cloud).

W ramach fazy zostanie również utworzona mini-giełda służąca do przekazywania darowizn żywności oraz zostanie opracowany przewodnik ograniczania marnotrawstwa żywności, wraz z oceną ekspercką, a także zostanie zaadaptowana procedura MOST (Model Ograniczenia Strat i Marnotrawstwa Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa) do zastosowania jej w różnych branżach spożywczych oraz w różnych podmiotach działających w łańcuchu żywnościowym.

Realizacja projektu PROM ma na celu:

 • wzmocnienie instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczania strat i marnotrawstwa żywności,
 • opracowanie narodowego planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności – zbiór dobrych praktyk oraz rozwiązania prawne,
 • określenie kierunków rozwoju, które w całości będzie można nazwać „Narodowym planem ograniczania strat i marnotrawstwa żywności”.

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie: https://projektprom.pl/

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/385753/1/NCBR/2018.