Pomoc de minimis - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pomoc de minimis

Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Rozwoju.

Koordynatorem projektu może zostać ARR, jak i również jedna z firm ubiegających się o wsparcie.

Wnioski o dofinansowanie projektów promocyjnych należy składać w Ministerstwie Rozwoju w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Koordynatorem projektu może zostać ARR jak i również jedna z firm ubiegających się o wsparcie lub inny podmiot wybrany przez przedsiębiorców.

 

Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Rozwoju  Departament Polityki Eksportowej tel. (22) 693 58 80, 22 693 59 18, 22 693 53 53 e-mail: sekretariatDPE@mr.gov.pl

Cel: wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ciągu jednego roku kalendarzowego, obejmujących co najmniej dwie formy działań promocyjnych, takich jak: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria i warsztaty.

 

Kto może się ubiegać o wsparcie:

przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium RP. Warunkiem ubiegania się przez ARR o dofinansowanie MG jest złożenie wniosków przez grupę co najmniej 5 przedsiębiorców biorących udział w projekcie, reprezentujących tą samą lub kilka pokrewnych branż lub grup towarowych.

Łączna wartość pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 euro (ekwiwalent dotacji brutto (EDB) – kwota pomocy, jaką otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby otrzymał pomoc w formie dotacji, niepomniejszoną o podatek dochodowy. Kwota wyrażona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

O dofinansowanie nie mogą się ubiegać przedsiębiorcy zamierzający promować podczas działania promocyjnego  produkty podstawowej produkcji rolnej  wymienione w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Kwota wsparcia: dla jednego przedsiębiorcy w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 000 zł. (tj. dla jednego projektu: nie większa niż 100 000 PLN)

Wydatki kwalifikowane:

a) transport eksponatów, ich ubezpieczenie, odprawę celną i spedycję,

b) wynajem powierzchni wystawienniczej lub sal,

c) zabudowę powierzchni, montaż, scenografię,

d) obsługę techniczną,

e) przygotowanie i wydruk zaproszeń materiałów informacyjnych i  reklamowych,

f) przejazd i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie,

g) przeprowadzenie badania rynku zagranicznego,

h) niezbędne zadania zlecone i usługi wynikające ze specyfiki projektu.

Dokumenty, które wypełnia przedsiębiorca :

  1. Informacja dot. przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  3. Wytyczne dla wnioskodawców dot. branżowych projektów promocyjnych

Dokumenty, które wypełnia koordynator :

  1. Wniosek o dofinansowanie – wzór (wypełnia koordynator projektu – ARR)
  2. Opinia właściwego Wydziału Promocji i Handlu i Inwestycji Ambasady / konsulatu RP lub właściwego wydziału ekonomicznego ambasady/konsulatu RP - wzór 

Powyższe informacje są dostępne również na stronie Ministerstwa Rozwoju

https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/finansowanie-eksportu/De-Minimis/209773,realizacja-branzowych-projektow-promocyjnych-dotyczacych-eksportu.html