Klauzula informacyjna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem DUN & BRADSTREET POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub innych źródeł powszechnie dostępnych (strony internetowe, jawne rejestry publiczne)

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) dalej jako „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako podmiot wykonujący zadania realizowane w interesie publicznym określone w art. 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 481 z poźn. zm.) administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zawarte w udostępnionej przez DUN & BRADSTREET POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie bazie danych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, oraz wspierania rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z  zagranicą, a także w celu realizacji obowiązku ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

4. Kategoria przetwarzania danych osobowych

KOWR przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w pkt 3 w zakresie danych zawartych w z internetowej bazie danych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw dostępnej pod adresem https://www.dnb.com/pl-pl/ wraz z możliwością pozyskiwania polskich raportów handlowych z tej bazy. Szczegółowe informacje o kategoriach i źródłach pozyskiwania przez  DUN & BRADSTREET POLAND Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych zawarta jest na stronie internetowej https://www.dnb.com/pl-pl/twoje-dane-biznesowe/

W przypadku danych pozyskiwanych z innych źródeł powszechnie dostępnych KOWR przetwarza dane w zakresie kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych dostępnych powszechnie (strony internetowe , jawne rejestry publiczne )

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do czasu osiągnięcia celu dla, którego zostały one pozyskane w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów lub do czasu uwzględnienia przez Administratora Pani/Pana żądania usunięcia danych lub Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp podmioty przetwarzające w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. usługi informatyczne, usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO ponieważ Pani Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody na ich przetwarzanie.;

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Źródło pozyskania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z bazy informacji o przedsiębiorstwach prowadzonej przez DUN & BRADSTREET POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa, KRS: 0000228478 lub z innych źródeł powszechnie dostępnych (strony internetowe , jawne rejestry publiczne )

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Panu danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.