Nowy program dla szkół - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nowy program dla szkół

 


 

Publikacja Wykazu zatwierdzonych dostawców na rok szkolny 2021/2022

 

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2021 r., poz. 1572) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa publikuje: wykazy dostawców zatwierdzonych do udziału w „Programie dla szkół” w odniesieniu do dostaw owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.

 

Uwaga Szkoły podstawowe uczestniczące w „Programie dla szkół”

 

Przypominamy, iż w dniu 30 września 2021 r. upływa termin dla szkół podstawowych uczestniczących w „Programie dla szkół” na przekazanie Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym za rok szkolny 2020/2021.

Szkoły podstawowe uczestniczące w programie „Programie dla szkół” mają możliwość wypełnienia i wysłania Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższego adresu:

http://informacja-pds.kowr.gov.pl/

Celem udostępnionej funkcjonalności jest ułatwienie szkołom przygotowania i przesłania informacji.

Formularz udostępniony elektronicznie umożliwia szkołom podstawowym m. in.:

 • wypełnienie Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym
 • przesłanie ww. informacji do KOWR w formie elektronicznej
 • pobranie ww. informacji w pliku pdf (zalecana przeglądarka Mozilla Firefox)

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi formularza znajdują się w Instrukcji dla szkół podstawowych składających Informację o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym (pdf)

W przypadku informacji wypełnionych w formie papierowej należy je składać do właściwego miejscowo OT KOWR  (pocztą lub bezpośrednio w OT KOWR).

Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym (pdf)

 

 

Uwaga Dostawcy uczestniczący w „Programie dla szkół”

 

Informujemy Państwa o opublikowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 27.05.2021 r. nowym komunikacie i zmienionych „Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021” obowiązujących od 31.05.2021 r. i prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nich informacjami:

https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html

 

Uwaga Dostawcy uczestniczący w „Programie dla szkół”

 

W związku z rozpoczęciem od dnia 26.04.2021 r. w 11 województwach w klasach I-III szkół podstawowych zajęć w trybie hybrydowym uprzejmie przypominamy, iż dostawcy mają możliwość:

 • realizacji dostaw produktów do szkół podstawowych celem udostępniania ich dzieciom uczącym się stacjonarnie w placówce oświatowej oraz
 • przekazywania produktów przeznaczonych do udostępniania w ramach „Programu dla szkół” rodzicom/opiekunom prawnym w celu udostępniania ich dzieciom uczącym się w systemie zdalnym, jeżeli są zainteresowani odbiorem produktów dla dziecka, w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511 z późn. zm.).

Przed rozpoczęciem dostaw prosimy o skontaktowanie się ze szkołą podstawową, do której będą realizowane dostawy celem zabezpieczenia odpowiedniej liczby porcji produktów na dostawy do tej placówki oświatowej. Liczba dostarczonych porcji do udostępnienia na jeden dzień w danej szkole podstawowej nie może przekraczać liczby dzieci uczestniczących w programie, które uczą się w trybie stacjonarnym i liczby dzieci, które uczą się zdalnie, których rodzice wyrazili zgodę na odbiór produktów celem udostępnienia ich dzieciom w domu.

 

Uwaga Dostawcy uczestniczący w „Programie dla szkół”

 

W związku z otwarciem od dnia 19.04.2021 r. oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dalszym zawieszeniem stacjonarnych zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII szkół podstawowych, uprzejmie przypominamy, iż Dostawcy mają możliwość realizacji dostaw produktów z „Programu dla szkół” dla dzieci uczęszczających do czynnych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Ponadto przypominamy, że Dostawcy nadal mają możliwość przekazywania produktów do szkół celem przekazania ich do rodziców/opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na odbiór produktów dla dzieci uczących się w systemie zdalnym (dotyczy dzieci uczęszczających do klas I-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-V ogólnokształcących szkół baletowych, w imieniu których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie).

 

Uwaga Dostawcy i placówki oświatowe uczestniczące w Programie dla szkół!

 

W związku z zawieszeniem stacjonarnych zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII szkół podstawowych, informujemy, iż w dalszym ciągu, Dostawcy mają możliwość:

 • realizować dostawy produktów dla dzieci uczęszczających do czynnych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, których rodzice/ opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie,
 • przekazywać produkty do szkół celem przekazania ich do rodziców/ opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na odbiór produktów dla dzieci uczących się w systemie zdalnym.

Należy wskazać, że powyższe dotyczy dzieci uczęszczających do klas I-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-V ogólnokształcących szkół baletowych, w imieniu, których rodzice/ opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Drodzy Rodzice !!!

Jeżeli Państwa dziecko bierze udział w „Programie dla szkół” prosimy o kontaktowanie się z placówką oświatową, do której uczęszcza dziecko, celem ustalenia terminu oraz miejsca odbioru produktów w ramach programu oraz podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na obiór i udostępnienie produktów dziecku, uczącemu się w systemie zdalnym.

Dyrektorzy Szkół !!!

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do klas I-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-V ogólnokształcących szkół baletowych, biorących udział w programie o możliwości odbioru produktów dla dzieci, uczących się w systemie zdalnym.

 

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021 z dnia 28.01.2021 r. nie uległy zmianie.

 

Dostawcy, Rodzice oraz Szkoły biorące udział w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 !!!!!!

 

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną oraz wprowadzenie szczególnych obostrzeń w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 wprowadzone zostały zmiany w realizacji „Programu dla szkół”.

Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2021 r., poz. 88) produkty oferowane w ramach programu mogą być udostępniane dzieciom w dwóch okresach, bez względu na województwo położenia, tj.:

 • I okres udostępniania trwać będzie od 28.09.2020 r. do 05.03.2021 r.,
 • II okres udostępniania trwać będzie od 08.03.2021 r. do 24.06.2021 r.

Dotychczas w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511) grupę docelową programu stanowiły dzieci, które regularnie uczęszczają do klas I-V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Na mocy nowelizacji ww. rozporządzenia dokonanej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885) w przypadku zawieszenia stacjonarnego prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie szkoły biorącej udział w programie w przypadku dotychczasowej grupy docelowej, uprawnionymi beneficjentami/dziećmi są również dzieci:

 • z klas VI-VIII szkół podstawowych,
 • z klas III-IV ogólnokształcących szkół baletowych,
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Zmiany wprowadzone kolejną nowelizacją ww. rozporządzenia, tj. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332) przewidują możliwość przekazywania produktów przeznaczonych do udostępniania w ramach „Programu dla szkół” rodzicom/opiekunom prawnym w celu udostępnienia ich dzieciom uczącym się w systemie zdalnym w domu, w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia MRiRW. Przekazanie produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym może być zrealizowane pod warunkiem przedłożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dyrektorowi szkoły oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych oraz udostępnienia ich dzieciom zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia MRiRW, na formularzu Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczącego się w systemie zdalnym stanowiącym załącznik nr XII do obowiązujących Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, opublikowanym na:

Szkoły podstawowe zobowiązane są do przekazywania dostawcy w formie pisemnej (np. korespondencji mailowej) informacji o liczbie rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych odbiorem produktów dla dzieci lub informacji o braku zainteresowania rodziców taką formą odbioru produktów.

Dostawcy oraz przedstawiciele szkoły podstawowej zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu w celu monitorowania sytuacji w zakresie funkcjonowania poszczególnych klas szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych oraz właściwej organizacji dostaw porcji owocowo-warzywnych i mlecznych do szkół w ramach programu zgodnie z zawartą umową pomiędzy dostawcą a szkołą.

 

Ważny komunikat ARiMR obowiązujący od dnia 29.01.2021 r. dla Dostawców w Programie dla szkół!

 

Informujemy Państwa o opublikowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 28.01.2021 r. nowym komunikacie i zmienionych „Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021” obowiązujących od dnia 29.01.2021 r. i prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nich informacjami:

https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html

 

 

Ważny komunikat ARiMR z dnia 5.11.2020 r. dla Dostawców w Programie dla szkół!

 

Informujemy Państwa o opublikowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 5.11.2020 r. nowym komunikacie i zmienionych „Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021” i prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nich informacjami:

https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html

 

Ważny komunikat ARiMR z dnia 2.11.2020 r. dla Dostawców w Programie dla szkół!

 

Informujemy Państwa o opublikowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowym komunikacie i aktualnych „Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021” i prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nich informacjami:

https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html

 

Ważny komunikat dla Dostawców w Programie dla Szkół!

 

Informujemy Państwa o opublikowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa komunikacie i „Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021” i prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nich informacjami:

https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html

 

Zapraszamy szkoły podstawowe oraz dostawców
do udziału w Programie dla szkół w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe oraz dostawców do wzięcia udziału w Programie dla szkół w I semestrze roku szkolnego 2020/2021. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I - II ogólnokształcących szkół baletowych.

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 dzieci będą otrzymywały owoce, warzywa, soki/przeciery owocowe, mleko i produkty mleczne przez 12 wybranych tygodni. Liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo-warzywnego wynosi 44 w semestrze, natomiast liczba porcji w ramach komponentu mlecznego wynosi 42 w semestrze.

Przystąpienie do programu

Szkoła podstawowa, która będzie chciała uczestniczyć w programie może skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy poprzez zawarcie umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka i produktów mlecznych.

Kopie zawartych umów dotyczących I semestru roku szkolnego 2020/2021 dostawcy składają we właściwym ze względu na siedzibę dostawcy OT KOWR do dnia 23 września 2020 r.

(adresy 17 Oddziałów Terenowych KOWR)

W przypadku, gdy szkoła nie zamierza skorzystać z usług dostawcy może po wcześniejszym uzyskaniu zatwierdzenia samodzielnie organizować dostawy produktów, a następnie rozliczać się z KOWR.

Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 opracowanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511) oraz do uczestnictwa w programie.

 

Ważny komunikat dla Dostawców w Programie dla szkół!

 

Informujemy Państwa o opublikowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 19.06.2020 r. komunikacie dotyczącym dalszej realizacji Programu dla szkół i prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami:

https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html.

 

Ważny komunikat dla Dostawców w Programie dla szkół!

 

Informujemy Państwa o opublikowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 20.05.2020 r. komunikacie dotyczącym dalszej realizacji Programu dla szkół i prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami:

https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html.

 

Dostawcy „Programu dla Szkół” !!!

 

W dniu 30 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowany został komunikat oraz uzupełnione „Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020”, zawierające nowe istotne informacje. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html

 

Uwaga Dostawcy w Programie dla szkół!

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 obowiązują do dnia 10 kwietnia 2020 r. bez względu na dalszy rozwój sytuacji w kraju z powodu COVID 19.

Dostawcy będą mogli złożyć do KOWR wniosek o pomoc PDS tylko w zakresie produktów, które zostały zakupione w celu realizacji „Programu dla szkół”, zgodnie ze stanem magazynowym na dzień 13.03.2020 r. będącym w posiadaniu KOWR, a data ich ważności/termin przydatności do spożycia upływa nie później niż w dniu 17.04.2020 r.

 

Ważny komunikat dla dostawców w Programie dla szkół

 

Informujemy Państwa o opublikowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa komunikacie dotyczącym „Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020” i prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-dostawcy-programu-dla-szkol-dalsze-informacje.html.  

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące
„Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców / zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020”

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców i szkół w roku szkolnym 2019/2020 (.pdf)

 

Ważny komunikat dla dostawców w Programie dla szkół

 

Informujemy Państwa o komunikacie dotyczącym realizacji Programu dla szkół opublikowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html

 


Informacja dla Rodziców i Opiekunów dzieci uczestniczących  w Programie dla szkół

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Publikujemy poniżej informację związaną z uczestnictwem Państwa dziecka w Programie dla szkół. List o zbliżonej treści zostanie Państwu również przekazany bezpośrednio przez szkoły podstawowe. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.


„Program dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020

Budżet na realizację Programu w Polsce w roku szkolnym 2019/2020 wynosi łącznie 238,15 mln zł, w tym 110,05 mln zł z budżetu UE oraz 128,10 mln zł z budżetu krajowego.

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 w Programie uczestniczy:

 • w komponencie owocowo-warzywnym – ok. 12,4 tys. szkół podstawowych oraz ok. 1 725 tys. dzieci, które stanowią 94,2% grupy docelowej dzieci w całej Polsce,
 • w komponencie mlecznym – ok. 12,6 tys. szkół podstawowych oraz ok. 1 721 tys. dzieci, które stanowią 94,0% grupy docelowej dzieci w całej Polsce.

Umowy ze szkołami podpisało 98 zatwierdzonych przez KOWR dostawców owoców i warzyw oraz 107 – mleka i produktów mlecznych.

 

Od dnia 16 września 2019 r. dzieciom uczestniczącym w Programie udostępnia się co najmniej 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki/przeciery owocowe (przygotowane do bezpośredniego spożycia), a także produkty mleczne. Dzieci mogą otrzymać bezpłatnie: jabłka, gruszki, śliwki (w I semestrze), truskawki (w II semestrze), soki owocowe/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, papryka słodka (w I semestrze), kalarepę, pomidorki, mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Liczba porcji produktów owocowo – warzywnych, które otrzymają dzieci w każdym semestrze roku szkolnego wynosi 42, natomiast liczba porcji produktów mlecznych, które otrzymają dzieci w każdym semestrze roku szkolnego wynosi 40. Okres udostępniania produktów w danym semestrze wynosi 12 tygodni.

 

Działania edukacyjne stanowią, obok dostaw produktów, jeden z głównych elementów „Programu dla szkół”. Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych, informujących o zaletach spożywania tych produktów. Szkoły zobowiązane są przeprowadzić w każdym semestrze roku szkolnego, co najmniej dwa działania zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. Działania te powinny obejmować edukację z zakresu zasad zdrowego żywienia, pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Katalog działań edukacyjnych obejmuje:

 • organizowanie konkursów i festynów tematycznych,
 • organizowanie warsztatów kulinarnych,
 • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w różnych formach,
 • wspólne spożywanie drugiego śniadania połączone z degustacją owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów (w tym produktów ekologicznych i regionalnych),
 • organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw (w tym ekologicznych), zakładów mleczarskich oraz na lokalne rynki,
 • stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.
 •  

Informacja o "Programie dla szkół"

 

Z „Programu dla szkół” skorzystało dotychczas ponad 1,8 mln dzieci ze szkół podstawowych, które spożyły 448 mln porcji (235 porcji mln owocowo-warzywnych i 213 mln porcji mlecznych). Na program wydatkowano łącznie 345 mln zł (231,9 mln zł to wydatki za rok szkolny 2017/2018, 113,1 mln zł to wydatki za rok szkolny 2018/2019 do dn. 30.04.2019 r.). W ramach programu realizowane są również działania edukacyjne skierowane do dzieci oraz działania promocyjne, a program podlega ocenie skuteczności.

Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z budżetu krajowego. Polska jest jednym z największych beneficjentów programu w UE – pod względem przyznanego budżetu plasuje się na 4. miejscu. Wyższy budżet otrzymywały Niemcy, Francja i Włochy.

W Polsce grupą docelową „Programu dla szkół” są obecnie dzieci z klas I–V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I–II ogólnokształcących szkół baletowych. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się co najmniej 3-4 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia) oraz produkty mleczne. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką, kalarepę, pomidorki (w roku szkolnym 2017/2018 również soki), a także mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne. Każde dziecko uczestniczące w programie w dniu szkolnym w danym okresie udostępniania może otrzymać bezpłatnie porcję produktu owocowego albo warzywnego lub mlecznego.

 • Realizacja „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018

Łączny ostateczny budżet na realizację programu w Polsce w roku szkolnym 2017/2018 wynosił 237,5 mln zł, w tym 117,4 mln zł z budżetu UE oraz 120,1 mln zł z budżetu krajowego.

Kwota wypłacona przez ARiMR za rok szkolny 2017/2018 z tytułu dostaw produktów owocowo-warzywnych i mlecznych oraz z tytułu realizacji działań edukacyjnych, oceny i promocji programu wyniosła ogółem 231,9 mln zł (98% wykorzystania budżetu na realizację programu w Polsce).

Dostawy produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych do szkół rozpoczęły się na początku października 2017 r. W I jaki i w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo-warzywnego wynosiła 45, natomiast w zakresie komponentu mlecznego – 40. W każdym z 10 tygodni danego semestru dzieciom udostępniano co najmniej 4 porcje owoców i warzyw oraz co najmniej 3 porcje mleka i produktów mlecznych.

W roku szkolnym 2017/2018 w „Programie dla szkół” uczestniczyło (dane na koniec roku szkolnego):

 • w komponencie owocowo-warzywnym – ok. 12,5 tys. szkół podstawowych orazok. 1 802,4 tys. dzieci, które stanowiły 92,4% grupy docelowej dzieci w całej Polsce,
 • w komponencie mlecznym – ok. 12,7 tys. szkół podstawowych oraz ok. 1 786,3 tys. dzieci, które stanowiły 91,6% grupy docelowej dzieci w całej Polsce.

Umowy ze szkołami podpisało 106 zatwierdzonych dostawców owoców, warzyw i soków oraz 125 – mleka i produktów mlecznych.

Ogółem w roku szkolnym 2017/2018 dzieciom udostępniono około 303 mln porcji (z tego: 161 mln porcji owocowo-warzywnych oraz 142 mln porcji mlecznych).

 • Realizacja „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019

Budżet na realizację programu w Polsce w roku szkolnym 2018/2019 wynosi łącznie 234,11 mln zł, w tym 106,01 mln zł z budżetu UE oraz 128,10 mln zł z budżetu krajowego.

Kwota wypłacona przez ARiMR za rok szkolny 2018/2019 z tytułu dostaw produktów owocowo-warzywnych i mlecznych wynosi dotychczas (do 30.04.2019 r.) ogółem 113,1 mln zł.

Dostawy produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych do szkół rozpoczęły się w połowie września 2018 r. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo-warzywnego wynosiła 41, natomiast w zakresie komponentu mlecznego – 40. Natomiast w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo-warzywnego wynosi 42, natomiast w zakresie komponentu mlecznego – 41. W każdym z 12 tygodni danego semestru dzieciom udostępniano/udostępnia się co najmniej 3 porcje owoców i warzyw oraz co najmniej 3 porcje mleka i produktów mlecznych.

W roku szkolnym 2018/2019 w „Programie dla szkół” uczestniczy (dane na podstawie II semestru):

 • w komponencie owocowo-warzywnym – ok. 12,4 tys. szkół podstawowych oraz ok. 1 809 tys. dzieci, które stanowią 93,6% grupy docelowej dzieci w całej Polsce,
 • w komponencie mlecznym – ok. 12,7 tys. szkół podstawowych oraz ok. 1 805 tys. dzieci, które stanowią 93,4% grupy docelowej dzieci w całej Polsce.

Umowy ze szkołami podpisało 102 zatwierdzonych dostawców owoców i warzyw oraz 118 – mleka i produktów mlecznych.

Przewiduje się, że w roku szkolnym 2018/2019 dzieciom zostanie udostępnionych około 300 mln porcji (z tego: 152 mln porcji owocowo-warzywnych oraz 148 mln porcji mlecznych).

Rys. Dzieci uczestniczące w „Programie dla szkół” w poszczególnych komponentach (w tys.) (porównanie danych z II semestru poszczególnych lat szkolnych)

 

 • Działania edukacyjne i promocyjne oraz ocena programu

Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania tych produktów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca szkoły do efektywnej realizacji programu, czyli organizowania dystrybucji tak, aby dzieci wspólnie spożywały otrzymywane bezpłatnie produkty na terenie szkoły oraz do prowadzenia działań edukacyjnych.

Działania edukacyjne określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1659, z późn zm.). Działania te mają na celu upowszechnienia wśród dzieci wiedzy o korzyściach wynikających ze spożywania produktów owocowo - warzywnych i mlecznych, a także o pochodzeniu i uprawie produktów rolnych. Katalog działań edukacyjnych w Polsce obejmuje:

 • organizowanie konkursów i festynów tematycznych,
 • organizowanie warsztatów kulinarnych,
 • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w różnych formach,
 • wspólne spożywanie drugiego śniadania połączone z degustacją owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów (w tym produktów ekologicznych i regionalnych),
 • organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw (w tym ekologicznych), zakładów mleczarskich oraz na lokalne rynki,
 • stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.

Aby wesprzeć szkoły w realizacji działań edukacyjnych KOWR przygotował pakiet materiałów edukacyjnych obejmujący: filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych, broszurę dla dzieci oraz poradniki dla rodziców i nauczycieli. Materiały edukacyjne zostały przekazane do szkół oraz udostępnione na stronach internetowych:

Oprócz działań edukacyjnych prowadzone były również działania promocyjne w ramach realizacji „Programu dla szkół”. Materiały promocyjne zostały udostępnione na stronie internetowej: http://www.programdlaszkol.org/promocja

„Program dla szkół” podlega również wieloletniej ewaluacji, pierwszy raport w tym zakresie zostanie przekazany do Komisji Europejskiej do dnia 1 marca 2023 r.

 


Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej realizacji
"Programu dla szkół"

 

Od roku szkolnego 2017/2018 uruchomiony został nowy „Program dla szkół” mający na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwrócił się z prośbą do szkół podstawowych o wzięcie udziału w Ankiecie dotyczącej realizacji „Programu dla szkół”.

Ankieta została przeprowadzana w dniach 15 - 28.11.2017 r. i miała charakter anonimowy. W ankiecie udział wzięło ok. 6,4 tys. szkół, zarówno tych, które uczestniczą w „Programie dla szkół”, jak i tych które w nowym programie udziału nie biorą.

Dzięki tak licznemu udziałowi szkół w ww. ankiecie pozyskany został szereg istotnych informacji na temat praktycznej realizacji „Programu dla szkół”, opinii szkół na temat programu oraz powodów, dla których szkoły nie zdecydowały się uczestniczyć w „Programie dla szkół”.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej ankiety.

 

Podsumowanie wyników ankiety (.pdf)

 


 

Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostały zastąpione nowym Programem dla szkół

Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.

Zakres

W ramach nowego programu dzieci:

 • otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne
 • biorą udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Strategia krajowa

Kluczowym dokumentem określającym najważniejsze zasady realizacji programu w Polsce, a także jego główne cele i priorytety jest Strategia krajowa obejmująca 6 kolejnych lat szkolnych. Dokument ten określa długoterminową strategię realizacji programu. Pierwsza strategia została przedstawiona Komisji Europejskiej w lipcu 2017 r. Strategia określa m.in.:

 • Zasady finansowania programu, w tym dofinansowanie ze środków krajowych,
 • Produkty udostępniane dzieciom: priorytetem jest udostępnianie dzieciom produktów świeżych i jak najmniej przetworzonych, bez dodatków, a więc świeżych owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych,
 • Grupę docelową czyli  dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie i otrzymywać owoce i warzywa i/lub mleko i produkty mleczne.

Budżet

Na realizację programu w UE przeznacza się 250 mln euro na rok szkolny, w tym:

 • 100 mln euro na mleko,
 • 150 mln euro na owoce i warzywa.

Program w Polsce finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Łączny budżet programu na rok szkolny 2017/2018 wynosi 242,9 mln zł, w tym 114,8 mln zł z budżetu UE oraz 128,1 mln zł z budżetu krajowego. Polska jest jednym z największych beneficjentów programu w UE, pod względem przyznanych środków plasuje się na 4. miejscu za Niemcami, Francją i Włochami.