Akty prawne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Akty prawne

Akty prawne UE:
 

RPiR 1308/2013

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (.pdf)

 

RK 657/2008

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (.pdf)

 

RK 966/2009

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 966/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych. (.pdf)


Sprostowanie do RK 657/2008

Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (.pdf)

 

RWK 756/2013

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 756/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (.pdf)

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1047/2014

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1047/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają opracować do celów programu „Mleko w szkole” (.pdf)

 

Akty prawne krajowe: