Biokomponenty i biopaliwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Biokomponenty i biopaliwa


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w dniu 8 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, która dokonała zmian m.in. w dotychczasowych przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 28l ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, administrator systemu certyfikacji jest obowiązany posiadać tytuł prawny do dysponowania uznanym systemem certyfikacji spełniającym wymagania określone w dyrektywie 2009/28/WE lub dyrektywie 2018/2001.

 

Komunikat w sprawie ważności decyzji KE, wydanych na podstawie dyrektywy 2009/28/WE, zatwierdzających dobrowolne systemy certyfikacji, którymi dysponują administratorzy systemów certyfikacji, wpisani do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Biorąc pod uwagę, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dalej „dyrektywa 2018/2001”) nie zawiera przepisów przejściowych dotyczących utrzymania bądź uchylenia decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzających dobrowolne systemy certyfikacji w oparciu o art. 18 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (dalej „dyrektywa 2009/28/WE”), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stoi na stanowisku, że:

 1.  z dniem 11 sierpnia 2021 r. wygasła ważność decyzji Komisji (UE) nr 2016/1361 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „International Sustainability and Carbon Certification” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE, którego administratorem w Polsce jest ISCC System GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce,
 2.  decyzja Komisji (UE) nr 2017/1462 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „REDcert” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE, którego administratorem w Polsce jest REDcert Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltig erzeugter Biomasse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zachowuje ważność do dnia 12 sierpnia 2022 r.,
 3.  decyzja Komisji (UE) nr 2018/1984 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE, którego administratorem w Polsce jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, zachowuje ważność do dnia 3 stycznia 2024 r.

 

 

Informacja dotycząca sposobu przeliczania biokomponentów z jednostek objętości na jednostki masy

 


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w przypadku konieczności przeliczenia ilości biokomponentów wyrażonych w jednostkach objętościowych (np. litrach, m3) na ilości wyrażone w jednostkach masowych (np. tony), należy zastosować gęstość biokomponentu wyliczoną na podstawie danych dotyczących wartości opałowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1278), tj.:

 • dla bioetanolu - 778 kg/m³,
 • dla biometanolu - 800 kg/m³,
 • dla estru metylowego kwasów tłuszczowych - 892 kg/m³,
 • dla estru etylowego kwasów tłuszczowych - 878 kg/m³,
 • dla bioeteru dimetylowego - 679 kg/m³,
 • dla czystego oleju roślinnego - 919 kg/m³,
 • dla biowęglowodorów ciekłych:
  • przeznaczonych do wytworzenia paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem iskrowym - 772 kg/m³,
  • przeznaczonych do wytworzenia paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem samoczynnym - 773 kg/m³,
 • dla biobutanolu - 818 kg/m³,
 • dla sprężonego biometanu - 0,720 kg/m³,
 • dla biowodoru - 0,092 kg/m³,
 • dla bio propan-butanu - 538 kg/m³,
 • dla bio propanu - 508 kg/m³.