Środki na rozwój eksportu – trwają nabory wniosków - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Środki na rozwój eksportu – trwają nabory wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabory wniosków na dofinansowanie mające na celu wsparcie rozwoju eksportu w dwóch opcjach:

 

 1. Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej

Celem dofinansowania jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej, tj. z województw: warmińsko - mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie następujących kosztów:

 1. usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (koszty te uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie);
 2. usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 3. innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, związane bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 4. udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 5. nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

Kwalifikowanie kosztów wymienionych w pkt 1, 3, 4 w zakresie udziału w misjach gospodarczych i 5 jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis.

Nabór wniosków będzie odbywał się w dwóch turach:

I tura 07.04.2020 - 28.05.2020
II tura 04.08.2020 - 07.09.2020

 

Maksymalne dofinansowanie: 800 000 zł

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PARP pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty

 

 1. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Celem dofinansowania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie. Jest ono przeznaczone dla koordynatorów i członków Krajowych Klastrów Kluczowych.

 

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

W przypadku koordynatora klastra realizującego projekt:

 • koszty administracyjne i wynagrodzenie dla personelu biorącego udział w projekcie
 • usługi eksperckie, w tym badania rynkowe, audyty, badania ewaluacyjne
 • usługi na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT
 • marketing
 • zarządzanie zapleczem klastra, organizację programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia, dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej

W przypadku członków klastra biorącego udział w projekcie:

 • usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych
 • udział w misjach gospodarczych
 • udział w targach w charakterze wystawcy
 • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • promocję marek i produktów

 

Nabór wniosków będzie odbywał się w terminie 15.04.2020 – 30.07.2020

Maksymalne dofinansowanie: 8 000 000 zł

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PARP pod adresem:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/Umi%C4%99dzynarodowienie%20Krajowych%20Klastr%C3%B3w%20Kluczowych