Finanse - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Finanse

Finanse


Umowa

Umowa upoważniająca Nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek Dostawcy towarów lub usług

Umowa

 


Zasady stosowania opłaty skarbowej

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1827 z późń. zm.) art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4. nie podlega opłacie skarbowej:

  1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
  2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 1;
  3. wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1 i 2;
  4. Powyższe zwolnienia nie dotyczą czynności z zakresu administrowania obrotem towarowym z zagranicą.

W każdym przypadku na decyzji, zezwoleniu, zaświadczeniu wydawanym przez KOWR powinna zostać umieszczona odpowiednia adnotacja o uiszczeniu, nieuiszczeniu, zwolnieniu bądź nie podleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej.

 


 

Komunikat Ministerstwa Finansów

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE seria L Nr 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.) - Tytuł V „Systemy kontroli oraz kary”; Rozdział III „Kontrola transakcji” (art. 79 - 88) - państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do przeprowadzania systematycznych kontroli dokumentów handlowych przedsiębiorstw, otrzymujących lub dokonujących płatności odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji.

Celem przeprowadzanych kontroli jest ustalenie, czy transakcje pochodzące z budżetu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji zostały przeprowadzone i wykonane prawidłowo, a przedsiębiorstwo otrzymujące wspólnotowe wsparcie finansowe spełniło wszystkie warunki niezbędne do jego uzyskania.

Kontrole przeprowadzane zgodnie z ww. przepisami odbywają się niezależnie od kontroli przeprowadzanych przez agencję płatniczą.

Kontrole przeprowadzane są w siedzibach przedsiębiorstw na podstawie dokumentów będących w ich posiadaniu.

Pod pojęciem „dokumentów handlowych” należy rozumieć wszystkie księgi, rejestry, dowody kasowe i dokumenty potwierdzające, rachunki, zapisy dotyczące produkcji i jakości, a także korespondencję odnoszącą się do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również dane handlowe, niezależnie od ich formy, w tym dane archiwizowane elektronicznie, w zakresie, w jakim te dokumenty lub dane odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do transakcji finansowanych przez EFRG. Dodatkowo jako „dokumenty handlowe” uznaje się także m.in. korespondencję przedsiębiorstwa z agencjami płatniczymi.

Dane archiwizowane w formie elektronicznej, powinny być dostarczane na właściwym nośniku danych. Służby kontrolne mogą żądać od kontrolowanych przedsiębiorstw dostarczenia wyciągów lub kopii ww. dokumentów.

Obowiązek udowodnienia faktów mających bezpośredni wpływ na prawidłowość przeprowadzonych transakcji oraz wysokość otrzymanych subwencji, ciąży na kontrolowanym przedsiębiorstwie. Uprawnieniem służb kontrolnych jest możliwość żądania od kontrolowanych przedsiębiorstw, dostarczenia wszystkich dokumentów handlowych i informacji dodatkowych, związanych z kontrolowanymi transakcjami (płatnościami) w miejscu i czasie ustalonym przez kontrolujących.

W przypadku, gdy część lub całość dokumentów handlowych wymaganych do kontroli znajduje się w przedsiębiorstwie z tej samej grupy handlowej, w spółce lub stowarzyszeniu przedsiębiorstw zarządzanym w sposób jednolity z kontrolowanym przedsiębiorstwem, bez względu na to, czy znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej czy poza jej terytorium, przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić te dokumenty urzędnikom odpowiedzialnym za kontrolę.

W przypadku braku możliwości ustalenia u polskich przedsiębiorstw wszystkich niezbędnych informacji dotyczących prawidłowości otrzymanych subwencji istnieje możliwość wystąpienia przez służby kontrolne do służb kontrolnych innych państw członkowskich UE o przeprowadzenie kontroli u zagranicznego kontrahenta kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Obowiązek przechowywania przez przedsiębiorstwo dokumentów handlowych związanych z prowadzoną działalnością wynosi 5 lat.

W kontrolach wykonywanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 mogą uczestniczyć przedstawiciele organów Unii Europejskiej, którzy mają dostęp do tych samych lokali i tych samych dokumentów, co pracownicy krajowych służb kontrolnych.

Wyniki kontroli przeprowadzanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia nienależnie pobranych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji.

Kontrole w podmiotach otrzymujących subwencje finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji przeprowadzają nw. służby kontrolne:

  1. Krajowa Administracja Skarbowa (refundacje w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich);
  2. wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (pozostałe środki mające na celu regulację lub wspieranie rynków rolnych) - zgodnie z art. 17c ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1604).

Za monitorowanie stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 oraz koordynację i ogólny nadzór nad prowadzonymi kontrolami ex-post odpowiada specjalna jednostka (powołana na mocy artykułu 85 ww. rozporządzenia).

W Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) funkcję specjalnej jednostki pełni Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w którego imieniu przedmiotowe zadania wykonuje Dyrektor Departamentu Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest uprawniony do:

  1. żądania od organów administracji publicznej oraz państwowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych wszelkich niezbędnych informacji;
  2. zlecania wykonania określonych czynności organom administracji publicznej oraz państwowym jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym uprawnionym do kontroli dokumentów, które mają znaczenie dla realizacji zadań określonych w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (służby kontrolne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spozywczych).

Jednoczenie na podstawie ust. 3 w art. 16 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w czynnościach zleconych na podstawie ust. 1 pkt 2 mogą uczestniczyć:

  1. osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS lub funkcjonariusze, upoważnieni przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. przedstawiciele organów Unii Europejskiej lub państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Ministerstwo Finansów,
Departament Audytu Środków Publicznych,
Warszawa, październik 2017.