Wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wino

UWAGA PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RYNKU WINA
I INNYCH WYROBÓW WINIARSKICH

W dniu 7 marca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r., poz. 24).

Ustawa reguluje zasady:
1. wyrobu fermentowanych napojów winiarskich;
2. znakowania fermentowanych napojów winiarskich, nazwami pod którymi są wprowadzane do obrotu;
3. wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich;
4. organizacji rynku wina z wyłączeniem spraw dotyczących nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina.

Ustawa zastępuje dotychczasowe regulacje prawne wynikające z przepisów zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz doprecyzowuje kwestie dotyczące wyrobów winiarskich.
Przepisy odnoszące się do nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina oraz oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, pozostaną w ustawie z dnia 12 maja 2011 r., której zostanie nadany tytuł „o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina”.
Ustawa wprowadza zmiany w sektorze rynku wina oraz innych wyrobów winiarskich dla producentów wina z winogron oraz przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Zapisy ustawy określają wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji winnic, do której wpisywane będą wyłącznie uprawy winorośli położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie w ustawie ewidencji winnic ma na celu ewidencjonowanie wszystkich działek, na których uprawia się winorośl w celu wyrobu wina. Wpis do ewidencji winnic będzie dokonywany jednorazowo, na wniosek plantatora winorośli. Ewidencja winnic będzie jawna, a informacje w niej zawarte będą mogły być zamieszczane na stronie internetowej KOWR. Dane te zapewnią producentom wina nieposiadającym upraw winorośli możliwość uzyskania informacji o uprawach winorośli, z których można pozyskać krajowe winogrona.
Ponadto ograniczeniu uległa liczba przekazywanych przez plantatorów winorośli i producentów wina deklaracji wyłącznie do tych, które są wymagane przez prawo UE. Pozyskiwane dane ograniczają się do składania deklaracji o wielkości zbiorów winogron, produkcji wina oraz posiadanych zapasach win na dzień 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego.

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, którego prowadzenie zostało powierzone Dyrektorowi Generalnemu KOWR. Wyrób wina przez drobnego producenta wina z upraw własnych (do 1 000 hektolitrów rocznie) nie jest działalnością regulowaną i nie podlega wpisowi do rejestru.

Zgodnie z nową ustawą producent wina zamierzający wyrabiać wino z winogron, zobowiązany jest poinformować KOWR o tym zamiarze nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego. Termin na złożenie informacji o zamiarze wyrobu wina nie podlega przywróceniu.
Ustawa określa definicję wyrobów winiarskich oraz podział tych wyrobów na fermentowane napoje winiarskie, produkty sektora wina oraz aromatyzowane produkty sektora wina. Wprowadza również zmiany dotyczące producentów fermentowanych napojów winiarskich, którzy zobowiązani są do posiadania wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich obejmujące w szczególności:
• przeniesienie kompetencji prowadzenia ww. rejestru do KOWR (obecnie rejestr ten prowadzony jest przez MRiRW);
• zmiany i ujednolicenie definicji fermentowanych napojów winiarskich zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zarówno branży winiarskiej jak i konsumentów;
• umożliwienie:
1) produkcji cydru, cydru jakościowego, cydru lodowego, perry, perry jakościowego, perry lodowego, wina owocowego jakościowego oraz miodu pitnego jakościowego z surowców wyrobionych głównie we własnym gospodarstwie proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości uli, w tym zwiększenie limitu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa ze 100 hektolitrów (10 000 litrów) do maksymalnie 1 000 hektolitrów (100 000 litrów) w skali roku;
2) zakupu części surowców do wyrobu takich napojów w województwie lub powiatach sąsiadujących z tym województwem, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów;
3) przedsiębiorcom wyrobu takich napojów poza składem podatkowym;
• nadawanie kodu przedsiębiorcom wpisanym do ww. rejestru jako podmiotom butelkującym wina, producentom, importerom oraz dostawcom zgodnie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej, co dotychczas nie było uregulowane prawem krajowym.

W dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich, na stronie internetowej KOWR (www.kowr.gov.pl) zostaną umieszczone warunki uczestnictwa w mechanizmach „Administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina” oraz „Prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich” wraz z formularzami wniosków, deklaracji i innych dokumentów składanych przez producentów i przedsiębiorców do KOWR.

Ustawa o wyrobach winiarskich.pdf

 

Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

W dniu 15 stycznia 2022 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina.

Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2021/2022 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym  Załącznik nr 4. https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal4.pdf

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina zobowiązani są do złożenia Deklaracji o:
• zbiorach winogron oraz przeznaczeniu tych winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron w danym roku gospodarczym Załącznik nr 10, https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal10.pdf

• zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiających wino w danym roku gospodarczym Załącznik nr 11, https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal11.pdf

• produkcji  wina lub moszczu winogronowego z własnych lub zakupionych produktów w danym roku gospodarczym Załącznik nr 12. https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal12.pdf


Osoby, które dostarczają winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisani do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR zobowiązani są do złożenia Deklaracji o:
• zbiorach winogron w danym roku gospodarczym Załącznik nr 15, https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal15.pdf
• ilości winogron lub moszczów winogronowych, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym Załącznik nr 16. https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal16.pdf

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968).

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w kancelarii Centrali KOWR, za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa


Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r., poz. 1891).

Zgodnie z przepisami w/w ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Wniosek  o wpis do ewidencji winien być złożony do Centrali KOWR w Warszawie najpóźniej do 15 lipca roku poprzedzającego rok wyrobu wina, którego ten wniosek dotyczy.

Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące organizacji rynku wina zobowiązują:

• producentów i przedsiębiorców niebędących producentami wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR,
• przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu wina,
• przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, wpisanemu do ewidencji,

do składania do Centrali KOWR okresowych deklaracji dotyczących m.in. zbiorów winogron oraz produkcji i zapasów wina.

Zobacz:


Rynek wina w liczbach

RYNEK WINA W LICZBACH (lata gospodarcze 2009/2010 – 2021/2022) - Dane na dzień 11.01.2022 r.

Rok gospodarczy

Liczba producentów
(w ewidencji)

Uprawiana powierzchnia winorośli ogółem
(w ha)

Zbiory winogron ogółem
(w kwintalach)

Ilość winogron przeznaczonych do wyrobu wina (w kwintalach)

Wielkość produkcji wina
(w hl)

Sprzedaż
w danym roku gospodarczym (w hl)

czerwone

białe

razem

czerwone

białe

razem

2009/2010

21

36,01

301,93

296,32

598,25

b.d. 

174,52

237,97

412,49

b.d.

2010/2011

20

37,02

369,30

341,99

711,29

662,70

245,03

192,10

437,13

247,88

2011/2012

26

51,28

222,58

461,35

683,93

680,73

173,39

255,08

428,47

294,42

2012/2013

35

96,87

691,99

748,08

1 440,07

1 436,93

463,01

440,04

903,05

276,79

2013/2014

49

99,49

1 561,04

1 593,12

3 154,16

3 131,20

1 021,33

957,62

1 978,95

802,82

2014/2015

76

134,35

2 233,21

2 285,08

4 518,29

4 499,89

1 315,08

1 422,02

2 737,10

1 524,07

2015/2016

103

194,24

3 640,79

4 477,35

8 118,14

8 093,36

2 380,09

2 755,26

5 135,35

2 124,82

2016/2017

150

221,23

4 769,19

6 125,45

10 894,64

10 849,97

3 119,56

3 874,26

6 993,82

2 990,63

2017/2018

201

331,38

3 346,74

4 681,55

8 028,29

7 976,20

2 211,31

2 995,82

5 207,13

3 963,66

2018/2019

230

394,84

7 302,24

11 443,56

18 745,80

18 210,33

4 968,95

7 781,53

12 750,48

6 374,40

2019/2020

294

475,35

8 543,57

13 084,68

21 628,25

21 150,82

5 831,39

8 529,95

14 361,34

7 108,77

2020/2021

329

564,34

 7 264,46

14 677,93

21 950,19

21 729,24

 4 773,27

9 398,38

14 171,65

8 674,84

2021/2022 380 618,83