Konopie włókniste - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konopie włókniste

  UWAGA PRODUCENCI KONOPI WŁÓKNISTYCH  

Nowy formularz Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych

 

KOWR informuje, iż od dnia 30 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór formularza „Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych.

 

Formularz wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych.  (.pdf)

 

UWAGA!
Wcześniejsza wersja dokumentu z dnia 07-05-2022 r. straciła ważność. Złożenie przez producenta konopi włóknistych wniosku w nieaktualnej wersji będzie skutkować wezwaniem do uzupełnienia braków.

 

Nowy formularz wniosku można uzyskać:

Wnioski należy składać:

 • bezpośrednio we właściwym Oddziale Terenowym KOWR,
 • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej – operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres właściwego OT KOWR,
 • za pośrednictwem innych operatorów,
 • elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
 • elektronicznie za pośrednictwem Platformy eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/.

 

data publikacji 31.01.2023 r.
 

  UWAGA PRODUCENCI KONOPI WŁÓKNISTYCH / PODMIOTY SKUPUJĄCE KONOPIE WŁÓKNISTE

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), z dniem 31 grudnia 2022 r. zezwolenia w zakresie skupu konopi włóknistych wydane przez marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę konopi włóknistych wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) straciły ważność.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować konopie włókniste.

Wpis do rejestru konopi włóknistych jest jednorazowy, w związku z czym KOWR przypomina, iż w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru konopi włóknistych producent konopi włóknistych lub podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu konopi włóknistych ma obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze (aktualizację) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

data publikacji 17.01.2023 r.
 

Wnioski o wpis do rejestru konopi włóknistych dostępnena Platformie eRolnik


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na Platformie eRolnik: https://erolnik.gov.pl/#/ udostępniona została  producentom konopi włóknistych oraz podmiotom skupującym konopie włókniste możliwość składania drogą elektroniczną:

 • Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych;
 • Wniosku o wpis podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod adresem: https://bip.kowr.gov.pl/erolnik.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt: helpdesk@kowr.gov.pl lub tel.: (22) 376 71 00.

 

data publikacji 31.05.2022 r.

 

PRODUCENCIE

 

 

We Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych należy wypełnić w punkcie 3. Wskazanie celu lub potrzeb prowadzenia uprawy i przetwarzania konopi włóknistych, w tym czy uprawa będzie prowadzona na potrzeby własne, podpunkt  „Uprawa konopi włóknistych będzie prowadzona na potrzeby własne na cele” jeżeli:

Prowadzisz uprawę konopi włóknistych i wykorzystujesz we własnym gospodarstwie bezpośrednio plon uzyskany z uprawy konopi włóknistych,  jak i produkty powstałe z przetwarzania konopi włóknistych, czyli przetwarzasz je, ale nie na sprzedaż, a na własne potrzeby.

We Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych należy wypełnić w punkcie 3. Wskazanie celu lub potrzeb prowadzenia uprawy i przetwarzania konopi włóknistych, w tym czy uprawa będzie prowadzona na potrzeby własne, podpunkt „Przetwarzanie we własnym zakresie konopi włóknistych pochodzących z upraw własnych będzie prowadzone na cele” jeżeli:

Prowadzisz uprawę konopi włóknistych, przetwarzasz plon z własnych upraw we własnym zakresie, a następnie sprzedajesz produkty uzyskane z przetworzenia.

data publikacji 24.05.2022 r.

 

PRODUCENCI ORAZ PODMIOTY SKUPUJĄCE KONOPIE WŁÓKNISTE

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizm: Monitorowanie rynku konopi włóknistych.
Podstawowym celem mechanizmu jest wsparcie rozwoju upraw konopi włóknistych, przy jednoczesnym uwzględnieniu celu jakim jest przeciwdziałanie narkomanii. Nowe przepisy ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu konopi włóknistych dzięki m.in:

 • szybkiej rejestracji,
 • zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia,
 • zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu,
 • umożliwieniu uprawy konopi włóknistych na potrzeby własne – nie więcej niż 1 ha rocznie.

 

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować konopie włókniste.

 

W celu uzyskania wpisu do rejestru konopi włóknistych, podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych zobowiązany jest złożyć:

 • Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych lub
 • Wniosek o wpis podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych

do właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, który zamierza uprawiać lub skupować konopie włókniste.

Wpis do rejestru konopi włóknistych dokonywany jest jednorazowo.

Producent, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych składa wniosek o wpis do rejestru konopi włóknistych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych oraz jednocześnie przed ich planowanym wysiewem.
Podmiot, który zamierza rozpocząć działalność w zakresie skupu konopi włóknistych składa wniosek o wpis do rejestru konopi włóknistych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.
Podmiot, który złożył wniosek spełniający wymogi, zostaje wpisany do rejestru konopi włóknistych na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR.
Dodatkowo podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu konopi włóknistych zobowiązany jest do przekazywania właściwemu dyrektorowi oddziału KOWR, do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego, na piśmie Informacji o zawartych umowach na dostarczanie konopi włóknistych wg stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego.

 

UWAGA!
Wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, oraz wydane przez marszałka województwa zezwolenia na skup konopi włóknistych, zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), opublikowana w dniu 6 kwietnia 2022 r., wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 7 maja 2022 r.

data publikacji 06.05.2022 r.