Interwencja - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Interwencja

Szanowni Państwo,


Ze względu na wprowadzone w wielu państwach członkowskich restrykcje, mające na celu zaradzenie obecnej pandemii COVID-19, poważnie ucierpiała sprzedaż niektórych kategorii produktów. Zapobiegając następstwom finansowym pandemii na rynku produktów zwierzęcych oraz rynku mleka i produktów mlecznych, Komisja Europejska wprowadziła w dniu 4 maja 2020 r. Rozporządzenia regulujące następujące mechanizmy:

 ROZPORZĄZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/595 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego oraz ustalające z góry kwotę tych dopłat,

• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/596 z dnia 30 kwietnia 2020 r.  przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej i ustalające z góry stawkę dopłat,

• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/597 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania masła oraz ustalające z góry kwotę tych dopłat,

• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/598 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalające z góry kwotę tych dopłat,

• ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/591 z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzające tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalające z góry stawkę dopłat.

 

dodatkowe akty prawne:

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI EUROPEJSKIEJ (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI EUROPEJSKIEJ (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania

 

Jednocześnie przypominamy, że na mocy art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 1 września 2018 r. uczestnicy poszczególnych mechanizmów są zobowiązani posługiwać się wyłącznie numerem EP.
Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

 W przypadku pytań, prosimy o kontaktowanie się z osobami wyznaczonymi na poszczególnych mechanizmach pod numerami telefonów, umieszczonymi w sekcjach dotyczących mechanizmów.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach ustawowych zadań realizuje działania interwencyjne na wybranych rynkach rolnych. Są to:

  • handel zagraniczny,
  • rynek cukru,
  • rynek mięsa,
  • rynek mleka i przetworów mlecznych,
  • rynek wina,
  • rynek zbóż,
  • odnawialnych źródeł energii,
  • pomoc żywnościowa.

Interwencja publiczna, jako element siatki bezpieczeństwa, uruchamiana jest w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na danym rynku.