Przywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przywóz produktów

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, zmianie ulegają ilości dostępne w ramach kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne –  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1739 z dnia 20 listopada 2020 r.

 

W dniu 28 września 2020 r. na stronie EUROPA Komisja Europejska opublikowała współczynnik akceptacji w wysokości 1,612903 % dla wniosków o pozwolenie na przywóz cukru z Indii w ramach kontyngentu taryfowego nr 09.4321, złożonych w okresie od 8 do 14 września 2020 r. W związku z powyższym, z dniem 1 października 2020 r. KE zawiesiła składanie wniosków o pozwolenie w ramach ww. kontyngentu.

 

Pozwolenia na przywóz cukru wymagane są jedynie w przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych.

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz towarów rolno-spożywczych w ramach systemu pozwoleń.
Nowe akty prawne Unii Europejskiej rozporządzenie delegowane Komisji (UE)2020/760 z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. zastąpiły dotychczasowe przepisy regulujące przywóz i wywóz produktów rolno-spożywczych w ramach kontyngentów na poszczególnych rynkach.

  1. Kontyngenty WTO na przywóz cukru z Australii, Brazylii, Kuby, Indii oraz dowolnego państwa trzeciego.
  2. Kontyngenty na przywóz cukru z krajów bałkańskich.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/216  z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

Od dnia 1 stycznia 2018 r., Komisja Europejska podaje do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej EUROPA, wyniki przydziału przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych. Tym samym  publikacja na stronie internetowej EUROPA zastępuje przyjęcie i opublikowanie aktów wykonawczych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do tych samych celów. Pozwolenia dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych, wydawane są z zastrzeżeniem odpowiednich współczynników przydziału, po podaniu przez Komisję tych współczynników do publicznej wiadomości. Współczynniki przydziału dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych/wywozowych kontyngentów taryfowych publikowane są na stronach:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/trade.html

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardTaxud/TRQ_Allocation_Latest.html

Komunikat Komisji Europejskiej 2017C 44603.

 
PDFROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi