Zabezpieczenia wymagane w trakcie realizacji mechanizmów WPR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zabezpieczenia wymagane w trakcie realizacji mechanizmów WPR

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące zabezpieczeń wymaganych w trakcie realizacji mechanizmów WPR

Uczestnictwo w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem składania zabezpieczeń. Zabezpieczeniami tymi zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w ramach zadań delegowanych z ARiMR do KOWR.
Przedsiębiorcy – uczestnicy mechanizmów WPR – składają w KOWR zabezpieczenia, których zadaniem jest zagwarantowanie prawidłowego wywiązania się z zobowiązań nałożonych przez dany mechanizm.  

I.  Zabezpieczenia gotówkowe

KOWR akceptuje zabezpieczenia gotówkowe w formie depozytu gotówkowego składanego na wydzielony rachunek bankowy KOWR:

Nr 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Warszawie
ul. Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

Wymaga się precyzyjnego określenia na przelewie bankowym/dowodzie wpłaty tytułu dokonywanej wpłaty. Pole tytuł wpłaty/przelewu zaleca się wypełnić następującą treścią:

Wniesienie nowego zabezpieczenia:
Tytuł wpłaty: Numer CRP nadany przed 01.09.2017r. przez ARR; zabezpieczenie WPR lub
numer EP (jeśli Przedsiębiorca zarejestrował się w ARiMR); zabezpieczenie WPR

Zapłata należności na podstawie noty księgowej:
Tytuł wpłaty: Numer CRP nadany przed 01.09.2017r. przez ARR; przejęcie zabezpieczenia
WPR; numer noty obciążeniowej lub numer EP (jeśli Przedsiębiorca zarejestrował się w ARiMR) przejęcie zabezpieczenia WPR; numer noty obciążeniowej

Zapłata z tytułu naliczonych odsetek:
Tytuł wpłaty: Numer CRP nadany przed 01.09.2017r. przez ARR; spłata odsetek; numer noty księgowej lub numer EP (jeśli Przedsiębiorca zarejestrował się w ARiMR) spłata odsetek; numer noty księgowej.

Zapłata należności z tytułu gwarancji:
Tytuł wpłaty: Numer CPR nadany przed 01.09.2017r. przez ARR; realizacja gwarancji WPR; numer wezwania do gwaranta lub numer EP (jeśli Przedsiębiorca zarejestrował się w ARiMR); realizacja gwarancji WPR; numer wezwania do gwaranta.

W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń identyfikacja wpłaty i jej uznanie mogą zostać opóźnione.

Obsługa zabezpieczeń wymaga, aby przedsiębiorca złożył zabezpieczenie – wymagane dla planowanych przez niego działań – w odpowiednim terminie. KOWR zaleca, aby wpłaty gotówkowe były dokonywane przynajmniej 3 dni przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o uczestnictwo w danym mechanizmie.
KOWR nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez przedsiębiorcę we wpłatach i w przelewach.

II. Zabezpieczenia gwarancyjne

W dniu 01 września 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DZ.U. 2017r. poz. 1619).

Z uwagi na powyższe Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG) od 01.09.2017r. prowadzony jest przez ARiMR i zamieszczony jest  na stronie internetowej pod adresem http://www.arimr.gov.pl/bip/rejestr-upoważnionych- gwarantow.html

Gwarancje jako zabezpieczenie mechanizmów WPR winny być składane do KOWR, zgodnie z wzorami gwarancji stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju  i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017r. (poz. 1619).

Wzory gwarancji:

Wnioski dla przedsiębiorców: