Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 8 czerwca br. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Generalne Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich (Association européenne des institutions d’aménagement rural – AEIAR) połączone z Dniami Studyjnymi. Tematem tegorocznego Zgromadzenia była „Ochrona gruntów rolnych i bezpieczeństwo żywnościowe”. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Jacek Malicki, Zastępca Dyrektora Generalnego.

Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich (Association européenne des institutions d’aménagement rural – AEIAR) zostało założone w 1966 roku i jest jednym z najstarszych stowarzyszeń europejskich, w skład którego wchodzą instytucje z następujących krajów:

Belgia - Service Public de Wallonie, Direction de l’Aménagement Foncier Rural (DGO3) Vlaamse Landmaatschappij (VLM),

Chorwacja - Agricultural Land Agency – Agencija za poljoprivredno zemljiste,

Francja - Fédération Nationale de Safer (FN SAFER), Terres d’Europe – SCAFR,

Litwa - National Land Service (NLS),

Luksemburg - Office National du Remembrement (ONR),

Niemcy - Bundesverband der gemeinnützigen Landgesellschaften (BLG),

Polska - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – do 2017 roku Agencja Nieruchomości Rolnych,

Węgry - Hungarian National Rural Network (HNRN),

Włochy - Istituto di Servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA).

Siedzibą AEIAR jest Bruksela, gdzie mieści się również Sekretariat Generalny i gdzie dwa razy do roku odbywają się spotkania grupy roboczej Zarządu. Ponadto, raz w roku – latem – odbywa się Zgromadzenie Generalne połączone z Dniami Studyjnymi, na które zaprasza rotacyjnie jeden z krajów członkowskich. W Polsce takie Zgromadzenia miały miejsce
w roku 2007, 2015 oraz obecnie 8 czerwca 2022 r. Tematem tegorocznego Zgromadzenia Generalnego była „Ochrona gruntów rolnych i bezpieczeństwo żywnościowe”. Podczas pierwszej części konferencji została zaprezentowana działalność KOWR (wcześniej ANR), jako zarządcy gruntami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
i efekty zagospodarowania Zasobu WRSP od 1992 do 2021 roku. W drugiej części konferencji przedstawiona została kwestia bezpieczeństwa żywnościowego połączonego
z ochroną gruntów rolnych, jako jednym z najważniejszych czynników produkcji rolnej.

Ponadto, podczas obrad Zgromadzenia Generalnego został wybrany na dwuletnią kadencję nowy Zarząd AEIAR.

W jego skład wchodzą obecnie:

Przewodniczący z FN SAFER (Francja) Michel Baylac,

Wiceprzewodniczący z:

  • KOWR (Polska) Bogdan Podgórski,
  • ISMEA (Włochy) Gorgio Venceslay.

Celem Stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń w zakresie działań związanych z poprawą struktury gospodarstw rolnych, warunków pracy ludności rolniczej i ochrony środowiska.

Z dorobku i doświadczenia AEIAR korzysta również Dyrektoriat Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którego szeregach znajduje się AEIAR, jako członek Grupy Doradczej ds. Rozwoju Wsi.

Agencja Nieruchomości Rolnych była aktywnym członkiem AEIAR od 2003 roku i systematycznie uczestniczyła w zgromadzeniach generalnych, wyjazdach studyjnych i spotkaniach grup roboczych, na których odbywały się prace nad rozwojem struktury agrarnej i zrównoważoną siecią obszarów wiejskich, a także nad propozycją rozwiązań legislacyjnych, dotyczących rynku ziemi rolnej, wspólnych dla krajów członkowskich. Od 2017 roku KOWR kontynuuje te działania.

Członkostwo w AEIAR daje możliwości wymiany informacji między poszczególnymi krajami europejskimi na temat bieżącej sytuacji na rynku ziemi rolnej i doświadczeń w zakresie zarządzania państwowymi gruntami rolnymi.

Link do strony internetowej: http://www.aeiar.eu/

News