UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego w roku 2020 r. można składać do dnia 25 maja.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na podstawie art. 46 pkt 20 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) uchyla się art. 15zzr ust. 1 pkt 6 traktujący o zawieszeniu biegu przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

W myśl art. 68 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ww. terminy rozpoczynają bieg,
a zawieszone biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
, czyli na złożenie informacji, określonej w art. 40hc ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 945, z późn. zm.), tj.

do dnia 25 maja 2020 r., do Dyrektora OT KOWR, który wydał decyzję w sprawie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego.

Niezachowanie przez producentów surowca tytoniowego ww.  terminu złożenia Informacji (…), podlega karze grzywny zgodnie z art. 40k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.

W przypadku trudności związanych z wypełnieniem Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca do kontaktu telefonicznego ze związkami zrzeszającymi plantatorów, a także z Oddziałami Terenowymi KOWR.

News