UWAGA PODMIOTY SKUPUJĄCE MLEKO KROWIE - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

UWAGA PODMIOTY SKUPUJĄCE MLEKO KROWIE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż zgodnie z art. 46 pkt 20 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) uchylony został art. 15zzr  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), w tym art. 15zzr ust. 1 pkt 5, który stanowił, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, czyli na złożenie informacji, określonych w art. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1430), tj.:

  • do 15 dnia. każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, składanej Dyrektorowi OT KOWR właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego Informacji  miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego [Rpps_P1_z4];
  • 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, składanej pisemnie do Dyrektora Generalnego KOWR o zaprzestaniu wykonywania tej działalność.

Ponadto w myśl art. 68 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ww. terminy zawite, których bieg nie rozpoczął się, lub których bieg uległ zawieszeniu – odpowiednio rozpoczynają bieg, lub biegną dalej, po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dodatkowo, informuję iż zgodnie z art. 68 ust. 4 ww. Ustawy czynności, o których mowa w art. 15zzr ust. 5 ustawy zmienianej w art. 46 zachowują moc.

News