Szóste zaproszenie KE do składania propozycji programów promocyjnych w ramach nowej polityki promocyjnej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Szóste zaproszenie KE do składania propozycji programów promocyjnych w ramach nowej polityki promocyjnej

W dniu 28 stycznia 2021 roku, w ramach nowej polityki promocyjnej, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE szóste już zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „wielonarodowych”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

Wynika to z nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008,

W obu zaproszeniach określone zostały m.in. szczegółowe cele, priorytety tematyczne, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe, czy procedura składania wniosków.

W tym roku szczególny nacisk położono na promowanie produktów i metod upraw, które bezpośrednio wspierają cele Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak produkty ekologiczne, owoce i warzywa w kontekście zbilansowanej diety oraz zrównoważone rolnictwo. Ponadto programy powinny również informować konsumentów o różnych systemach jakości UE lub promować wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości UE, a także różnorodność i autentyczność produktów europejskich.

Złożone projekty będą oceniane w szczególności pod kątem kryteriów zrównoważonej produkcji i konsumpcji, zgodnie z celami klimatycznymi i środowiskowymi Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskim Zielonym Ładem i strategią „od pola do stołu”.

Na współfinansowanie programów w 2021 r. KE przyznała łącznie kwotę 182,9 mln euro. Z całkowitego budżetu aż 173,4 mln euro przeznaczone jest na współfinansowanie programów promocyjnych, które zostaną wybrane spośród złożonych w 2021 roku propozycji, w następstwie ogłoszonych przez KE ww. zaproszeń. 9,5 mln euro przydzielono natomiast na inicjatywy własne KE.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach zaproszenia na programy „proste” wynosi 86 mln euro, zaś budżet na programy, w których uczestniczy wiele państw szacuje się na 87,4 mln euro.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2021 r., o godzinie 17.00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu.

Komisja oceni wnioski, a jesienią ogłosi, które z nich otrzymają finansowanie.

 

Zaproszenie na programy „proste” zostało zamieszczone pod poniżej wskazanym adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/031/06&from=EN

zaś zaproszenie na programy „wielonarodowe” znajduje się w następującym miejscu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/031/07&from=EN.

 

Więcej informacji:

Opublikowane przez KE dwa zaproszenia do składania propozycji programów promocyjnych.

Roczny program prac na 2021 r. w zakresie polityki promocji.

Szczegóły dotyczące polityki UE w zakresie promocji produktów rolnych.

News