S2MUR: podpisanie pierwszej umowy na dane satelitarne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

S2MUR: podpisanie pierwszej umowy na dane satelitarne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał pierwszą umowę na dostęp do permanentnego monitoringu satelitarnego o bardzo wysokiej rozdzielczości w ramach budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR). Wartość kontraktu zawartego z SatRev S.A. wynosi 39 mln zł.

Przetarg na dane satelitarne

Wykonawcy mogli składać oferty na następujące części zamówienia:

1) zapewnienie dostępu do zobrazowań satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości, pozyskiwanych w trybie ciągłego monitoringu powierzchni Ziemi, bez potrzeby zadaniowania satelity/satelitów, z możliwością pobierania danych dostępnych w repozytorium (część 1 zamówienia),

2) zapewnienie dostępu do nowo pozyskanych zobrazowań satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości (część 2 zamówienia).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na złożeniu przez zamawiającego oświadczenia o wydłużeniu okresu realizacji zamówienia o okres maksymalnie 12 miesięcy. Łączny okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem wykonania prawa opcji, nie może przekroczyć okresu 48 miesięcy od dnia jej zawarcia. Prawo opcji znajduje zastosowanie w zakresie obu części zamówienia.

Wpłynęły cztery oferty w przetargu na „Usługę dostępu do wysokorozdzielczych scen satelitarnych na potrzeby realizacji budowy systemu S2MUR”. Złożone oferty zweryfikowała komisja przetargowa. W  postępowaniu przyjęliśmy jedno kryterium oceny - cena (100 proc.).

W ramach pierwszej części zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę SatRev S.A. z Wrocławia. Firma dostarczy na potrzeby budowy systemu S2MUR zobrazowania satelitarne z permanentnego monitoringu satelitarnego o bardzo wysokiej rozdzielczości. Wartość zamówienia to 39 mln zł, a termin jego realizacji to 36 miesięcy od podpisania umowy (z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy).

W ramach drugiej części zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ProGea 4D Sp. z o.o. z Krakowa. Firma dostarczy na potrzeby budowy systemu S2MUR nowo pozyskane zobrazowania satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości, tzw. zobrazowania targetowane. Wartość zamówienia to 2,63 mln zł, a termin jego realizacji to 36 miesięcy od podpisania umowy (z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy). Podpisanie umowy wkrótce.

Projekt S2MUR

Celem S2MUR jest zaprojektowanie i budowa systemu IT wykorzystującego synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie kraju. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego jak i w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Więcej informacji na temat projektu S2MUR można znaleźć: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych.

News